අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

Slideshow CK

Covid - 19 Vaccination
02nd dos
Covid - 19 Vaccination
02nd dos
Covid - 19 Vaccination
02nd dos
Covid - 19 Essential Service
Grocery Sale
Covid - 19 Essential Service
Grocery Sale
Covid - 19 Essential Service
Pharmacy
Covid - 19 Essential Service
Take away
Covid - 19 Essential Service
Water
Covid - 19 Essential Service
Vegetable
Covid - 19 Vaccination
Over 60 1st Dose
Covid - 19 Vaccination
Over 60 1st Dose
Covid - 19 Vaccination
Over 30 1st Dose
Covid - 19
awarness
Covid - 19
awarness
Covid - 19
awarness
Covid - 19 Vaccination
servicer
Covid - 19 Vaccination
servicer
Covid - 19 Vaccination
Over 60 1 st Dose
Covid - 19 Vaccination
Over 30 2 nd Dose
Covid - 19 Vaccination
Over 60 2 nd Dose
Covid Vaccination
20-29 age group
Covid Vaccination
20-29 age group 1st Dose
Covid Vaccination
20-29 age group 1st Dose
Covid Vaccination
20-29 age group 1st Dose
Covid Vaccination
20-29 age group 1st Dose
Covid Vaccination
20-29 age group 1st Dose
Scroll To Top