ආපදා කළමනාකරණයසම්බන්ධතා

තොරතුරු: -දස්ත කළමනාකරණය

සංවර්ධන නිලධාරී: -ගෞතා රාමලිංගම්


T.P  :-0766363306

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය 383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07. 0112695013/ 2681980
2 ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය 2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07. 112670002
3 දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය 212221676
4 සංවර්ධන  නිලධාරි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 779352560

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top