ආපදා කළමනාකරණය
අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය 383, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07. 0112695013/ 2681980
2 ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය 2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක, කොළඹ – 07. 112670002
3 දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්දිකරණ ඒකකය කොළඹ දිස්තික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය 212221676
4 සංවර්ධන  නිලධාරි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 779352560

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top