කාර්ය  මණ්ඩලය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

ds

නම

සාම්බඝිවම් සුදර්සන්  මහතා

සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I

වැඩ ඉතිහාසය

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්, කම්කරු අමාත්‍යාංශය 01.01.2007- 09.30.09.2018.

 සහකාර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ ලේකම් කාර්යාලය, 2013.01.01.01.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, නැවත පිබිදීමේ ව්‍යාපෘතිය 11.02.2010 - 30.04.2015.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, හදිසි නොතර්න් ප්‍රතිසාධන ව්‍යාපෘතිය 2014.02.29 - 31.03.2014.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 06.01.2016 - 05.05.2017.

 සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය 2013.07.03 - 28.02.2019

 ප්‍රාදේශීය ලේකම්, යාපනය 01.03.2019 - මේ දක්වා.

  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ADS

 නම

 ෂොබිගා රෝයි රොබින්සන් මිය

 සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III

 වැඩ   ඉතිහාසය

 සහකාර ලේකම්, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය 2018.02.23 -   26.03.2018.

 Point සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පොයින්ට් පේද්‍රෝ

 02.04.2018 - 2019.04.11.

 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය.

 2019.04.12-මේ දක්වා.

ගණකාධිකාරී

ACCT

 නම

 සූඩාමණි අකිලන්ම හතා

 සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය I.

 වැඩ  ඉතිහාසය

 සංවර්ධන සහකාර 01.07 2005 01.07.2005 - 20.04.2008

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.

 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය, NEHRP ව්‍යාපෘතිය.

 Building ජාතිය ගොඩනැගීමේ අමාත්‍යාංශය.

 ගණකාධිකාරී -කැඩ් ආහාරයට ගත්තේ 21.04.2008- 27.08.2008-ශ්‍රීලංක සංවර්ධන පරිපාලනය (SLIDA) .කොලොම්බෝ   07

 ගණකාධිකාරී 06.01.2012 .05.2015 කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත.

 ගණකාධිකාරී 06.2015 - 2015.02.28 ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත් සභාව.

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය, 2015.03.05 දක්වා.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ADP

   නම

 සුබ්‍රමනියම් සිවකුමාරන් මහතා

  

සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය III

වැඩ ඉතිහාසය

 එස්එල්පීඑස් III ශිෂ්‍ය භටයින් එස්එල්පීඑස් III ශිෂ්‍යභටයින්

 SLIDA 22.06.2009 සිට 31.12.2009 දක්වා

 ජාතීන්ගේ ගොඩනැගිලි අමාත්‍යාංශය 2010.01.01 දින සිට 2010.01.05 දින දක්වා

 සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උදුවිල් 2010.01.01 සිට 2011.03.31 දක්වා

 සැලසුම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තෙලිපාලෙයි -01.04.2011 සිට 2015.05.31 දක්වා

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය -01.06.2015 මේ දක්වා

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

 AO NEW

   නම

 ක්‍රිෂාන්ති යොහචන්ද්‍රන් මිය

  සුදුසුකම්

 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර (සුබ්‍රා)

වැඩ ඉතිහාසය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කේට්ස් (1999.05.03 - 2005.09.30)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කේට්ස් (1999.05.03 - 2005.09.30)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උදුවිල් (2005.10.01 - 2015.12.31)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ටෙලිප්පලෙයි (2016.01.01 - 2018.06.07)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - යාපනයේ මෝටර් රථ ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුව (2018.06.08 - 2019.08.22)

පරිපාලන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වේලණයි (2019.08.23-2021.02.11)

පරිපාලන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය  (2021.02.12 - මේ දක්වා)

 ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලක

GNADMIN

  නම

 ජෝන්පිල්ලෙයි පත්තිනාදන් මහතා

 සුදුසුකම්

 

 ග්රාම නිලධාරී  පරිපාලක

වැඩ ඉතිහාසය

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය


 

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top