ප්‍රාදේශිය ලේකම්:     පොන්නම්පලම් දයානන්දන් මයා

   ds n

      

 

 

 

                                

වෙසෙසුන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I

 රැකියා ඉතිහාසය

 රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම්ඉඩම් අමාත්‍යාංශ, පළාත් සභාව, ත්‍රිකුණාමලය - අවුරැදු 3නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂසෞඛ්‍යය සේවා පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව,උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභා - අවුරැදු  3පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත -  අවුරැදු 7ප්‍රාදේශිය ලේකම්ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය01.04.2016  එතෙක් දැන්

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්:උමාකැන්තන්‍ සිවකාමි

 ads

                                                         

වෙසෙසුන්

්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III

 

රැකියා ඉතිහාසය :රැකියා ඉතිහාසය :

සහකාර ලේකම්
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල කරච්චි -03.12.2018-08.05.2018
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල යාපනය -09.05.2018 එතෙක් දැන්

 

 ගණකාධිකාරි:තයාලිනි තවමන්නන්

                                                   ACC  

 වෙසෙසුන්:

Srilankan Accountancy Service II

 රැකියා ඉතිහාසය :රැකියා ඉතිහාසය :
ගණකාධිකාරි
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - කුච්චවෙලි
15.02.2005 to 31.08.2008
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල චාවකච්සේරි
01.09.2008 to 31.03.2009
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සන්ඩිලිප්පායි
01.04.2009 to 18.02.2014
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය
19.02.2014 එතෙක් දැන්

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම:සුබ්‍රමනියම් සිවකුමාරන්

 වෙසෙසුන්:Sri Lankan Planning Service III

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 22.06.2009 to 31.12.2009ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 22.06.2009 to 31.12.2009
ජාතික ගොඩනැගිල්ල අමාත්‍යංශය 01.01.2010 to 05.01.2010
සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල -උඩුවිල්
06.01.2010 to 31.03.2011
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල -තේල්ලිපලෛ
01.04.2011 to 31.05.2015
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය
2015.06.01 එතෙක් දැන්

 

 

 

ADP 1

 රැකියා ඉතිහාසය :පරිපාලන නිලධාරී

වෙසෙසුන්:Public Management Assistant (Supra)

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - නල්ලූර්

19.09.2014 to 02.09.2016

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය

05.09.2016  එතෙක් දැන්

 

 

 

 

 

 

 ao n
 ග්‍රාම නිළධාරී හංචාපොළ

වෙසෙසුන්:

රැකියා ඉතිහාසය :

 


 

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top