ප්‍රාදේශිය ලේකම්:     පොන්නම්පලම් දයානන්දන් මයා

   ds n

      

 

 

 

                                

වෙසෙසුන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I

 රැකියා ඉතිහාසය

 රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම්ඉඩම් අමාත්‍යාංශ, පළාත් සභාව, ත්‍රිකුණාමලය - අවුරැදු 3නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂසෞඛ්‍යය සේවා පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව,උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභා - අවුරැදු  3පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත -  අවුරැදු 7ප්‍රාදේශිය ලේකම්ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය01.04.2016  එතෙක් දැන්

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්:උමාකැන්තන්‍ සිවකාමි

 ads

                                                         

වෙසෙසුන්

්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III

 

රැකියා ඉතිහාසය :රැකියා ඉතිහාසය :

සහකාර ලේකම්
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල කරච්චි -03.12.2018-08.05.2018
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල යාපනය -09.05.2018 එතෙක් දැන්

 

 ගණකාධිකාරි:තයාලිනි තවමන්නන්

                                                   ACC  

 වෙසෙසුන්:

Srilankan Accountancy Service II

 රැකියා ඉතිහාසය :රැකියා ඉතිහාසය :
ගණකාධිකාරි
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - කුච්චවෙලි
15.02.2005 to 31.08.2008
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල චාවකච්සේරි
01.09.2008 to 31.03.2009
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සන්ඩිලිප්පායි
01.04.2009 to 18.02.2014
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය
19.02.2014 එතෙක් දැන්

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම:සුබ්‍රමනියම් සිවකුමාරන්

 වෙසෙසුන්:Sri Lankan Planning Service III

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 22.06.2009 to 31.12.2009ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 22.06.2009 to 31.12.2009
ජාතික ගොඩනැගිල්ල අමාත්‍යංශය 01.01.2010 to 05.01.2010
සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල -උඩුවිල්
06.01.2010 to 31.03.2011
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල -තේල්ලිපලෛ
01.04.2011 to 31.05.2015
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය
2015.06.01 එතෙක් දැන්

 

 

 

ADP 1

 රැකියා ඉතිහාසය :පරිපාලන නිලධාරී

වෙසෙසුන්:Public Management Assistant (Supra)

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - නල්ලූර්

19.09.2014 to 02.09.2016

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය

05.09.2016  එතෙක් දැන්

 

 

 

 

 

 

 ao n
 ග්‍රාම නිළධාරී හංචාපොළ

වෙසෙසුන්:

රැකියා ඉතිහාසය :

 


 

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

22
මැයි2019
யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை 8..30 மணிக்கு ...

21
මැයි2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
මැයි2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
මැයි2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
මැයි2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
මැයි2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
මැයි2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
මැයි2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
මැයි2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top