1. ගම ලේකම්  තනා  දීම.

2. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා නිවාස තනා  දීම .

3. ඉඩම අඩු  පවුල් සඳහා නිවාස සැලස්ම තනා  දීම .

4. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා වැසිකිළිය  තනා  දීම .

5. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන ධීවර ප්‍රජාව පවුල් සඳහා ආවර්ත ණය දෙනවා .

6. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන කුකුල් කොටුව  පවුල් සඳහා ආවර්ත ණය දෙනවා .

7. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා අලෙවිය පහසුකම්  දෙනවා.

8. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා කර්මාන්තය  පහසුකම්  දෙනවා.

9. ක්‍රීඩා සමාජයට   උපකරණ  සැපයුම් කරනවා.

10. ක්‍රීඩා පිට්ටනිය  අලුත් වැඩියා කරනවා.

11. ඩෙංගු සහ වෙන රෝග නිවාරණ කරනවා.

12. කුණු කසළ අපහරණවා.

13. ජලසම්පාදන ව්‍යපෘතිය.

News & Events

News & Events

06
ජූලි2020
விசேட விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கான சுகாதார மற்றும் போசாக்குப் பொதிகள் வழங்கல்

விசேட விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கான சுகாதார மற்றும் போசாக்குப் பொதிகள் வழங்கல்

யாழ்ப்பாணப்  பிரதேச செயலகத்தில்  வைத்து 03.07.2020  வியாழக்கிழமை அன்று...

03
ජූලි2020
உத்தியோகத்தர்களுக்குரிய ஆளுமை விருத்திக்கான பயிற்சிப் பட்டறை

உத்தியோகத்தர்களுக்குரிய ஆளுமை விருத்திக்கான பயிற்சிப் பட்டறை

உத்தியோகத்தர்களுக்குரிய ஆளுமை விருத்திக்கான பயிற்சிப் பட்டறை ஒன்று இன்று...

03
ජූලි2020
வடமாகாணமோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தின் விசேட கருமபீடம் ஆரம்பம்

வடமாகாணமோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தின் விசேட கருமபீடம் ஆரம்பம்

தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையில் பொதுமக்கள் கூடுதலாக தமது வாகனங்களுக்கான...

03
ජූලි2020
கடற்றொழில்லில் ஈடுபடும் பிரதிநிதிகளுக்கும் இராணுவத்தினருக்குமான கலந்துரையாடல்

கடற்றொழில்லில் ஈடுபடும் பிரதிநிதிகளுக்கும் இராணுவத்தினருக்குமான கலந்துரையாடல்

J/69றெக்கிளமேசன் மேற்கு கிராம அலுவலர்பிரிவிற்குட்பட்ட கொழும்புத்துறை, பாசையூர், குருநகர்...

03
ජූලි2020
கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கல்

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கல்

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களமும் எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகமும்...

03
ජූලි2020
துறைமுகப் பாதையில் புதிதாகமின் குமிழ்கள் பொருத்தல்

துறைமுகப் பாதையில் புதிதாகமின் குமிழ்கள் பொருத்தல்

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலக பிரிவிற்ட்பட்ட J/61 நெடுங்குளம் கிராம...

03
ජූලි2020
பாடசாலைகளில் தொற்று நீக்கி மருந்துகள் விசிறும் நடவடிக்கை

பாடசாலைகளில் தொற்று நீக்கி மருந்துகள் விசிறும் நடவடிக்கை

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்விச் செயற்பாடுகள் விரைவில்...

26
ජූනි2020
பாடசாலைகளுக்கு தொற்று நீக்கி மருந்து விசிறும் நடவடிக்கைகள்

பாடசாலைகளுக்கு தொற்று நீக்கி மருந்து விசிறும் நடவடிக்கைகள்

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்விச் செயற்பாடுகள்  விரைவில்...

26
ජූනි2020
யாழ்நகரத்திற்கானகுழாய் நீர் வலையமைப்பை உருவாக்குவது தொடர்பாக கலந்துரையாடல்

யாழ்நகரத்திற்கானகுழாய் நீர் வலையமைப்பை உருவாக்குவது தொடர்பாக கலந்துரையாடல்

நேற்றைய நாளின் தொடர்ச்சியாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும்...

Scroll To Top