1. ගම ලේකම්  තනා  දීම.

2. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා නිවාස තනා  දීම .

3. ඉඩම අඩු  පවුල් සඳහා නිවාස සැලස්ම තනා  දීම .

4. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා වැසිකිළිය  තනා  දීම .

5. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන ධීවර ප්‍රජාව පවුල් සඳහා ආවර්ත ණය දෙනවා .

6. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන කුකුල් කොටුව  පවුල් සඳහා ආවර්ත ණය දෙනවා .

7. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා අලෙවිය පහසුකම්  දෙනවා.

8. දරිත්‍රතා රේබාවෙන් පහළ මට්ටමක ජීවත් වන පවුල් සඳහා කර්මාන්තය  පහසුකම්  දෙනවා.

9. ක්‍රීඩා සමාජයට   උපකරණ  සැපයුම් කරනවා.

10. ක්‍රීඩා පිට්ටනිය  අලුත් වැඩියා කරනවා.

11. ඩෙංගු සහ වෙන රෝග නිවාරණ කරනවා.

12. කුණු කසළ අපහරණවා.

13. ජලසම්පාදන ව්‍යපෘතිය.

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top