ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

S.No Name photo Designation G.N.  Division Office  Address Mobile   No
1 Mr. Magalingam. Nirothayan nirothajan EDO J/61- Nedunkulam 3rd Cross Road, Vasanthapuram 0779364491
2 Mrs. Sangeetha Ramesh sangeetha EDO J/62-Columbuthurai East 3rd Cross Road, Colombuthurai 0776347096
3 Mrs. Dilrukshi. Subaraj diluxshy EDO J/63-Columbuthurai West Pungankulam Road, Columbuthurai West,  0779634724
4 Mrs. Sripriya. Chirisy. Niranjan sripriya EDO J/64- Pasaiyoor East Beach Road, Pasaiyoor 0778050927
5 Mrs. Varaluxmy. Kajaruban vara EDO J/65- Pasaiyoor West No 48, Beach Road,Jaffna 0775030672
6 Miss. Piriyabanu. Sivatharsan priyaba EDO J/66- Eachchamoddai Eachchamoddai Veethy, Jaffna 0768457387
7 Mrs. Jeraldin. Ragunathan jeraldin EDO J/67- Thirunagar High teck College Bech Road, Thirunagar 0766407770
8 Mr. Panchalingam. Kiritharan kiri EDO J/68- Reclamation East New Housing Scheme,Gurunagar 0778333197
9 Mr. Ratnasingam. Ranesan ranes EDO J/69- Reclamation West Ice Plant Road, Kurunagar, Jaffna 0777067478
10 Mrs. Sujatha. Satheesan rojitha EDO J/70- Gurunagar East 28, Kathettal lane,Kurunagar East,Jaffna 0777463384
11 Mrs. Rojitha. Thineskumar roji 3 EDO J/71- Gurunagar West No 08, Odakkarai Road, Kurunagar, Jaffna 0763981509
12 Mrs. Shamini. Chanthirakumar shiyamin EDO J/72- Small Bazaar Sinnakadai Veethy, Jaffna 0777513059
13 Mrs. Sivakamy. Pathmakanthan   EDO J/73- Jaffna Town West  32, Chappal Steet,Jaffna 0776054483
14 Mrs. Ranchini. Anantharaja ranjini EDO J/74- Jaffna Town East Rasaavinthoddam, Jaffna 0779389629
15 Mr. Pakkiyanathan. Rajkumar raj EDO J/75- Chundikuli South 8, Press Road, Jaffna 0779825004
16 Miss. Gnanapiragasam. Mary Rajani rajani EDO J/76- Chundikuli North Kandy Road, Jaffna.  (Acting) 0768457387
17 Mrs. Pavatharani. Piratheepan pava EDO J/77- Maruthady Marruthady Road, Jaffna 0778445982
18 Mrs. Yasothini. Ramanan jaso EDO J/78- Aththiady 105/10, Rasavinthoddam Road, Jaffna 0777800495
19 Mrs. Lajitha. Thanusan    EDO J/79- Sirampiyady Ikkiya Sanmarkka Valipasangam, Sirampiyady Lane,jaffna 0779220027
20 Mrs. Gomathy. Navaruban komathy EDO J/80- Grand Bazaar Kannathiddy Road, Jaffna 0777742471
21 Mr. Pakkiyanathar. Donbosco bos EDO J/81- Fort Meenadchi Amman Road, Fort, Jaffna 0774445492
22 Ms.Kandiah. Sivajini x EDO J/82- Vannarpannai 168, Manipay Road, Jaffna 0776622158
23 Mrs. Mathivathani. Jeyakumar mathivathani EDO J/83- Koddady No 33, Sinivasagam Veethy, Koddady 0778145600
24 Mrs. Sutharsan. Yamunaah jamun EDO J/84- Navanthurai South No 172, Beach Road, Navanthurai, Jaffna 0766384515
25 Mr. Viveganantham. Thayaparan thaya EDO J/85- Navanthurai North Sooriyaveli, Navanthurai North 0779059006
26 Mr. Suntharalingam. Sathiyaseelan seela EDO J/86- Moor Street South No 4, Kamal Lane, Moor Street South 0771598374
27 Mr. Velauthapillai. Pirabananthan praba EDO J/87- Moor Street North Muslim College Veethy, Moor Street North 0778445837
28 Mr. Pararajasingam. Partheeban parthee EDO J/88- New Moor Street Manipay Road,Arukalmadam 0766385594
29 Miss. Kayathri. Varatharaja kayat EDO Office Office  0778800707
30 Miss. Thevathasan. Mary Antonet antanet EDO Office Office 0770324762
31 Miss. Suntharlingam. Mathivathana mathy EDO Office Office 0776925261
32 Miss. Tharani. Skantharajah tharan EDO Office Office 0777923775

 

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

22
මැයි2019
யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை 8..30 மணிக்கு ...

21
මැයි2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
මැයි2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
මැයි2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
මැයි2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
මැයි2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
මැයි2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
මැයි2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
මැයි2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top