පාසල්

අංක නම/ස්ථානය ලිපිනය           දුරකථන අංකය                          
1 කොලුඹුතුරෛ හින්දු  විද්‍යාලය    
2 කොලුඹුතුරෛ සෙන් ජෝසේප්  පාසැල    
3 කොලුඹුතුරෛ තුරෛයප්පා  විද්‍යාලය    
4 යා / පාසෛයුර් සෙන් අන්ටනිෂ්  බාලිකා  පාසැල    
5 යා / චුන්ඩිකුලි බාලිකා විද්‍යාලය කොලුඹුතුරෛ පාර, යාපනය  
6 යා /සෙන්  රොක්ස්  විද්‍යාලය සමුද්‍රතීරය වීදිය, කුරුනගර්  
7 යා /සෙන්  ජේම්ෂ්   මහා විද්‍යාලය සෙන් ජෙම්ෂ්  මහා විද්‍යාලය පාර, කුරුනගර්  
8 යා /සෙන්  ජේම්ෂ්  බාලිකා  පාසැල බ්‍රිතාන වීදිය , යාපනය  
9 යා /සෙන්  මේරිස්  විද්‍යාලය 4 කුරස්  වීදිය , යාපනය  
10 යා / හෝලි  පවුල කන්‍යාරාමය කන්‍යාරාමය පාර, යාපනය  
11 යා /සෙන්  පඩ්රික්ස්  විද්‍යාලය සෙන්  පඩ්රික්ස්  පාර  
12 යා /සෙන්. සාල්ස්  මහා විද්‍යාලය බ්‍රිතාන වීදිය , යාපනය  
13 යා /සෙන්. ජෝන්ස්  විද්‍යාලය බ්‍රිතාන වීදිය , යාපනය  
14 යා / නල්ලුර්  දකුණ ශ්‍රී වික්නෙස්වරා විද්‍යාලය    
15 යා /සෙන්  ජෝන්ස්  බොස්කෝ  විද්‍යාලය රක්කා පාර, යාපනය  
16 යා / ශන්මුග විද්‍යාලය    
17 යා / වේම්පඩි  බාලිකා තුංගතාව  පාසැල 01 කුරස්  වීදිය , යාපනය  
18 යාපනය මධ්‍යස් විද්‍යාලය 01 කුරස්  වීදිය , යාපනය  
19 යා / වන්නෛ නාවලර්  විද්‍යාලය නාවලර් පාර, යාපනය  
20 යා / වෛතිස්වර  විද්‍යාලය සිවන්  උතුර වීදිය, යාපනය  
21 යා / කොඩ්ඩඩි  නමසිවායම්  විද්‍යාලය සීනිවාසකම් පාර, යාපනය  
Scroll To Top