පොලිස් ස්ථාන

අංක නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 යාපනය පොලිස් ස්ථානය ඔරලෝසු කණුව පාර 021 222 2222
2 ගුරුනගර් පොලිස් ස්ථානය බීච් වීදිය, යාපනය 021 222 2222
3 ASP යාපනය (i)   021 222 2221
4 ASP යාපනය (ii)   021 321 6934
021 321 6935
5 ASP යාපනය (iii)   021 321 0826
021 321 0827

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top