හැඳුනුම

ප්‍රාදේශිය ලේකමි කාර්යාලය යාපනය
ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකමි කාර්යාලය,
අංකස.116,පරණ පාර්ක් පාර,
යාපනය.
40000
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 21 221 1035
ෆැක්ස්:
+94 21 221 7387

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

සබැඳි

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top