பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்

                      

 

       

தொ.இல விசேட அணியின் பெயர்
1 நெடுங்குளம் பெண்கள் விசேட அணி
2 கொழும்புத்துறை கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி 
3 திருநகர்  பெண்கள் விசேட அணி
4 றெக்கிளமேஷன் பெண்கள் விசேட அணி
5 குருநகர் கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி
6 சின்னக்கடை பெண்கள் விசேட அணி
7 யாழ் நகர் கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி
8 பெரிய கடை பெண்கள் விசேட அணி
9 நாவாந்துறை தெற்கு பெண்கள் விசேட அணி
10 புதிய மூர் வீதி பெண்கள் விசேட அணி

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top