பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்

1. கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்

2. பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்

3. சனசமூக நிலையங்கள்

4. மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்

5. விளையாட்டுக் கழகம்

6. பெண்கள் விசேட அணி

7. இளையோர் கழகம்

                     

                            கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்

தொ. இல சங்கத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம்
1 நெடுங்குளம் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-061/0156
2 பாசையூர் மேற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-065/0454
3 றெக்கிளமேஷன் மேற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-69/0361
4 குருநகர் மேற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-71/0453
5 கொட்டடி கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-083/0303
6 புதிய சேனக தெரு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-088/0271
7 மகேந்திரபுரம் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் *
8 பாசையூர் கிழக்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் *
9 கொழும்புத்துறை கிழக்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-62/0906
10 கோட்டை கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/-81/0829
11 யாழ் நகா் மேற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-73/1206

                    பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்

தொ.இல சங்கத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம்
1 மகேந்திரபுரம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J061/WO204
2 நெடுங்குளம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J061/WO206
3 கொழும்புத்துறை கிழக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J062/WO214
4 பாசையூர் கிழக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J064/WO202
5 பாசையூர் மேற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J065/WO200
6 ஈச்சமோட்டை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J066/WO285
7 திருநகர் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J067/WO211
8 றெக்கிளமேஷன் மேற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J069/WO559
9 குருநகர் மேற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J071/WO449
10 திருவையூர் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-074/W210
11 மருதடி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J077/W0452
12 அத்தியடி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J078/WO213
13 சிறாம்பையடி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J079/WO451
14 பெரிய கடை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J080/WO205
15 கோட்டை மீனாட்சி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J081/WO201
16 முத்தமிழ் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J081/WO453
17 கற்குளம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J083/WO450
18 கண்ணபுரம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J084/WO494
19 நாவாந்துறை தெற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J084/WO273
20 கலைவாணி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J084/WO212
21 வசந்தபுரம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J085/WO209
22 நாவாந்துறை வடக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J085/WO209
23 மூர் வீதி வடக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J-087/WO23
24 குருநகர் கிழக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் *
25 கொழும்புத்துறை மேற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் *
26 திருவள்ளுவா் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J074/W0210
27 சுண்டுக்குளி தெற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J075/W0785
28 சோனகதெரு வடக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J087/W0203
29 புதிய சோனகதெரு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J088/W0959
30 கொழும்புத்துறை கிழக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J062/W0961
31 எழிலுாா் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J061/W1012
32 வளன்புரம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J062/W1011
33 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு பெஸ்கி பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J068/W1147
34 சென்றோக்ஸ் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J068/W1174
35 சுண்டுக்குளி வடக்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J076/W1164
36 வண்ணாா்பண்ணை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் *
37 யாழ் நகா் மேற்கு பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் NP/DRD/JA36/J073/W1193

                      சனசமூக நிலையங்கள்

தொ.இல. சனசமூக நிலையத்தின் பெயர் பதிவு இலக்கம்
1 முத்தமிழ் சனசமூக நிலையம் ஜே/81
2 குருநகர் சனசமூக நிலையம் ஜே/69
3 றெக்கிளமேஷன் சனசமூக நிலையம் ஜே/68
4 சென். றோக் சனசமூக நிலையம் ஜே/68
5 ஈச்சமோட்டை சனசமூக நிலையம் ஜே/66
6 பாசையூர் சனசமூக நிலையம் ஜே/64
7 சென். நிக்கலஸ் சனசமூக நிலையம் ஜே/84
8 நல்லூர் தெற்கு  சனசமூக நிலையம் ஜே/77
9 கொழும்புத்துறை மேற்கு சனசமூக நிலையம் ஜே/62
10 கொய்யாத்தோட்டம் சனசமூக நிலையம் ஜே/66
11 வேலன்புரம் இணைந்த சனசமூக நிலையம் ஜே/63
12 ஜோன் பிளட்ஸ் சனசமூக நிலையம் ஜே/68
13 ஸ்ரார் சனசமூக நிலையம் ஜே/83
14 கொழும்புத்துறை சனசமூக நிலையம் ஜே/62
15 சுண்டுக்குளி சனசமூக நிலையம் ஜே/66
16 யாழ் பாரதி சனசமூக நிலையம் ஜே/67
17 அருள்மாதா சனசமூக நிலையம் ஜே/74
18 கிறீன் கிங்ஸ் சனசமூக நிலையம் ஜே/79
19 கிறீன்பீள்ட் சனசமூக நிலையம் ஜே/75
20 கென்னடி சனசமூக நிலையம் ஜே/85
21 சென். செபஸ்ரியன் சனசமூக நிலையம்r ஜே/70
22 யாழ் கொட்டடி  சனசமூக நிலையம் ஜே/81
23 அறிவொளி சனசமூக நிலையம் ஜே/88
24 யாழ் வெஸ்லி சனசமூக நிலையம் ஜே/68
25 புதுமை மாதா சனசமூக நிலையம் ஜே/71
26 கண்ணபுரம் சனசமூக நிலையம் ஜே/84
27 சென் றெசாரியன் சனசமூக நிலையம் ஜே/62
28 திருவள்ளுவர் சனசமூக நிலையம் ஜே/74
29 சன்மார்க்க இணைந்த இளைஞர் சனசமூக நிலையம் ஜே/79
30 ஆரியகுளம் இளைஞர் சனசமூக நிலையம் ஜே/78
31 ஸ்ரீ மீனாட்சி சனசமூக நிலையம் ஜே/81
32 யாழ் முஸ்லீம் சனசமூக நிலையம் ஜே/86
33 அன்னை வேளாங்கன்னி சனசமூக நிலையம் ஜே/78
34 அத்தியடி சனசமூக நிலையம் ஜே/78
35 சென் அன்ரனிஸ் சனசமூக நிலையம் ஜே/64
36 மாவீரர் சனசமூக நிலையம் ஜே/88
37 செல்வா சனசமூக நிலையம் ஜே/81
38 கவிபாரதி சனசமூக நிலையம் ஜே/83
39 கலைவாணி  சனசமூக நிலையம் ஜே/84
40 அண்ணா சனசமூக நிலையம் ஜே/85
41 இளங்கதிர் கிறீன்கிங்ஸ்  சனசமூக நிலையம் ஜே/71
42 சென்.மேரிஸ்  சனசமூக நிலையம் ஜே/85

 

                        மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்

தொ.இல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பெயர்
1 குருநகர் மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
2 சென். நிக்கலஸ் மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
3 சென். மேரிஸ் மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
4 கலைவாணி மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
5 கொட்டடி மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
6 பாசையூர் மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
7 கொழும்புத்துறை மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்

              விளையாட்டுக் கழகம்

தொ.இல. விளையாட்டுக் கழகத்தின் பெயர் கிராம அலுவலர் பிரிவு பதிவு இலக்கம்
1 பாடும் மீன் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/69 NP/JAF/JAF/12
2 குருநகர் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/69  
3 சென்.அந்தோனிஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/64  
4 சென்.றோக் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/68  
5 இளைஞர் கார்மேல் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/71  
6 பாரதி விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/67 NP/JAF/JAF/03
7 கிறீன் கிங்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/75  
8 கிறீன் பீள்ட்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/79 NP/JAF/JAF/13
9 ஈச்சமோட்டை விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/66  
10 கொய்யாத்தோட்டம் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/66  
11 பட்டர்பிளை விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/74 NP/JAF/JAF/05
12 பமிளியன்ஸ்  விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/74  
13 போர்த் ஸ்ரார் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/74  
14 யமஹா விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/74 NP/JAF/JAF/16
15 கே.கே. சி விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/81  
16 கலைவாணி விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/84 NP/JAF/JAF/01
17 சென். நிக்கலஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/84 NP/JAF/JAF/02
18 கண்ணபுரம் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/84  
19 சென் மேரிஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/85 NP/JAF/JAF/15
20 திருவள்ளுவர் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/74 NP/JAF/JAF/11
21 புனித மரியாள் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/73  
22 யாழ் நகர் ஐங்கரன் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/73  
23 அறிவொளி விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/88  
24 பிள்ளையார் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/61  
25 விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/62 NP/JAF/JAF/07
26 ஜேட் லைனர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/63 NP/JAF/JAF/04
27 ஒக்ஸ் போட்விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/71 NP/JAF/JAF/08
28 சிவா விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/82 NP/JAF/JAF/10
29 ஆா்.ாி.ஆா்.ஓவ்.விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/80 NP/JAF/JAF/09
30 விண்மீன் விளையாட்டுக் கழகம் ஜே/61 NP/JAF/JAF/06

 

          பெண்கள் விசேட அணி

தொ.இல விசேட அணியின் பெயர்
1 நெடுங்குளம் பெண்கள் விசேட அணி
2 கொழும்புத்துறை கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி 
3 திருநகர்  பெண்கள் விசேட அணி
4 றெக்கிளமேஷன் பெண்கள் விசேட அணி
5 குருநகர் கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி
6 சின்னக்கடை பெண்கள் விசேட அணி
7 யாழ் நகர் கிழக்கு பெண்கள் விசேட அணி
8 பெரிய கடை பெண்கள் விசேட அணி
9 நாவாந்துறை தெற்கு பெண்கள் விசேட அணி
10 புதிய மூர் வீதி பெண்கள் விசேட அணி

           இளையோர் கழகம்

தொ.இல கழகத்தின் பெயர்
1 வேம்படி மகளீர் உயர் கல்லூரி இளையோர் கழகம்
2 புனித கன்னியர் மட இளையோர் கழகம்
3 சென். சாள்ஸ் பாடசாலை இளையோர் கழகம்
4 யாழ் மத்திய கல்லூரி இளையோர் கழகம்
5 கொட்டடி வேன்புர இளையோர் கழகம்
6 பாரதி இளையோர் கழகம்
7 பாசையூர் சென். அந்தோனிஸ் இளையோர் கழகம்
8 சென். றோக் இளையோர் கழகம்
9 போர்த் ஸ்ரார் இளையோர் கழகம்
10 யாழ் நகர் மேற்கு இளையோர் கழகம்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

14
பிப்2020
Career Guidance

Career Guidance

The Career Guidance and Psychometrics test for...

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

11
பிப்2020
உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

J/69  றெக்கிளமேசன் மேற்கு  கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட...

10
பிப்2020
ஒருங்கிணைந்த வீதி   காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் சுண்டுக்குளி...

10
பிப்2020
   குருநகர் இடிதாங்கிக்கு  கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் கடலில் உள்ள இடிதாங்கியின் மேலதிக பாதுகாப்பிற்காக அதன்...

10
பிப்2020
சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள்   வழங்கல்

சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள் வழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய...

07
பிப்2020
பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான...

05
பிப்2020
சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ம் தேசிய...

04
பிப்2020
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர...

03
பிப்2020
 வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் கிராமத்துக்கு வீடு...

Scroll To Top