அனர்த்த முகாமைத்துவம்

எண் தொடர்பு நிலையம் முகவரி தொலைபேசி
1 அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு இல.383, புத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07. 0112695013/ 2681980
2 அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம் 2-222,BMICH, புத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07. 112670002
3 மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு மாவட்ட செயலகம், யாழ்ப்பாணம் 212221676
4 அபிருவித்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம். யாழ்ப்பாணம் 779352560

News & Events

03
ஜன2019
நிலமெஹெர

நிலமெஹெர

உத்தியோக பணி(நிலமெஹெர)  ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை யாழ்ப்பாணம்-2018 அதி...

28
ஆக2017
யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா 2018 மார்கழி...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

03
ஜன2019
நிலமெஹெர

நிலமெஹெர

உத்தியோக பணி(நிலமெஹெர)  ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை யாழ்ப்பாணம்-2018 அதி...

28
ஆக2017
யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா 2018 மார்கழி...

Scroll To Top