பதவி

சேவை விபரம்

தரம்

சம்பளத் தொகுதி

சேவையின் மட்டம்

மத்திய அரசினால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி 

  

மேலதிக ஆளணி

 

நிரந்தரம்

ஒப்பந்தம்

அமையம்

நிரந்தரம்

ஒப்பந்தம்

அமையம்

ஏனையவை

பிரதேச செயலாளர்

 SLAS  I  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

 SLAS  II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

உதவித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 SLPS  III/II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

கணக்காளர்

 SLAcS  II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

 PMAS  Supra  MN7-2016  Tertiary  1  -  -  1  -  -  -

நிர்வாக கிராம அலுவலர்

 GNS  Supra  MN7-2016  Tertiary  1  -  -  0  -  -  1

மொழிபெயர்ப்பாளர்(சிங்களம்-தமிழ், தழிழ்-ஆங்கிலம்)

 TS  I  MN6-2016  Tertiary  2  -  -  1  -  -  -

உதவி மாவட்டப் பதிவாளர்

 RegS   Class3 Grade I/II  MN5-2016  Tertiary  1  -  -  1  -  -  -

அபிவிருத்தி இணைப்பாளர்

 AS  III/II/I  MN4-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

 DOS  III  MN4-2016  Secondary  14  -  -  14  -  -  -

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

 DOS  III/II/I  MN4-2016  Secondary  37  -  -  37  -  -  -

தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

 SLTS  III/II/I  MN3-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

பொதுமுகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர்

 PMAS  III/II/I  MN2-2016  Secondary  38  -  -  38  -  -  -

கிராம அலுவலர்

     MN2-2016  Secondary  28  -  -  26  -  -  3

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

 SLICTS  Class3 Grade I/II  MT-1-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

தொழிநுட்ப உதவியாளர்

 Departmental  III/II/I  MT-1-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

உதவி மொழிபெயர்ப்பாளர்

       Secondary  0  -  -  1  -  -  -

சாரதி

 CDS  III/II/I Special  PL3-2016  Primary  2  -  -  2  -  -  -

அலுவலகப்பணியாளர்

 OES  III/II/I Special  PL2-2016  Primary    -  -    -  -  -

அலுவலகப்பணியாளர்

 OES  III/II/I Special  PL1-2016  Primary  8  -  -  7  -  -  -

காவலாளி

OES   III  PL1-2016  Primary  0  -  -  1  -  -  -

Total

         140      137      4

 

Scroll To Top