பொலிஸ் நிலையங்கள்

இல.

பொலிஸ் நிலையத்தின் பெயர் விலாசம் தொடர்பு இலக்கம்
1 யாழ்ப்பாணம் பொலிஸ் நிலையம் மணிக்கூட்டு வீதி 021 222 2222
2 குருநகர் பொலிஸ் நிலையம் கடற்கரை வீதி 021 222 2222
3 ASP யாழ்ப்பாணம் (i)   021 222 2221
4 ASP யாழ்ப்பாணம்  (ii)   021 321 6934
021 321 6935
5 ASP யாழ்ப்பாணம்  (iii)   021 321 0826
021 321 0827
Scroll To Top