යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන  2018 දෙසැම්බර් මස 13 වන යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ ෙපාන්‍නම්‍පලම්‍ දයානන්දන්‍ මහතාෙගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‍  යාපනය ගුරුනගේර්  ශාලාවේ පැවැත්විණි.මෙම අවස්‍ථාව සඳහා ප්‍රධාන අාරාධිත අමුත්‍තා වශයෙන් උතුරු පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ජේ‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්  අන්ජලිතෙවී ශාන්තසීලන් සහභාගි ව්ය.

ඵහිදී තොරාගත් වැසිහිටි  කලාකරුවන්‍ හත දෙනෙකුට "යාල්‍ රත්‍නා" තිළිණි ප්‍රදානය කල අතර තෝරාගන්‍ තරුණ කලාකරුවන්‍ හත දෙනෙකු සදහා "ඉලන්‍කලඥර්" තිළිණි ප්‍රදානය කෙරිණි. ෙයා්ක කුරිසිල්  ෙයා්ක සෙම්මල්නිකුත්  තිළිණි  සම්පත් දායකයෙකි දෙනෙකුට ප්‍රධානයක්කල.

j i h a
g e d b

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top