සංචාරක ස්ථාන
 
01 යාපනය කොටුව
02 වන්නාර් පන්නයි සිවන් පන්සල
03 පැරණි කච්චේරි (පැරණි උද්‍යානය)
04 නවාලර් හවුස් පවුර
05 නවලාර් මහා විද්‍යාලය (පැරණි ගොඩනැගිල්ල)
06 කතිරසන් පන්සල
07 ශාන්ත ජෝන් මෙතෝදිස්ත පල්ලිය
08 (පැරණි උද්‍යානය)
09 ශාන්ත මාටින්ගේ සෙමිනරි ගොඩනැගිල්ල
10 ආරියකුලම්
11 තන්තෙයි සෙල්වා අනුස්මරණ ප්‍රතිමාව
12 යාපනය ඔරලෝසු කණුව
13 වන්නයි වරතරාජා පෙරුමාල් කෝවිල
14 දුම්රිය ස්ථානය
15 ග්‍රෑන්ඩ් බේසර් මොහිතීන් ජුම්මා මොක්
16 කුළුණු හයක්
17 නාග විහාර
18 මුනේෂ්වරන් කෝවිල
19 අලූපන්ති වරාය
20 යෝගර් සුවමි චැනල් හවුස්
21 ශාන්ත ඇන්ටෝර්නි දේවස්ථානය
22 ඕඑල්ආර් පල්ලිය
23 ශාන්ත මරියා දේවස්ථානය
24 ශාන්ත පීතර මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානය
25 කන්නතිඩි කාලිකොවිල්
26 ක්රිස්තු පල්ලිය යාපනය
27 යාපනය පුස්තකාලය

 

 

 

 

 

 News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top