பிரதேச செயலகம் - யாழ்ப்பாணம் - பிரிவுகள்

குடியுரிமை சாசனம்

{slider  திட்டமிடல்பிரிவு}

குறிக்கோள் :-சிறப்பான திட்டமிடலின் மூலம் பிரதேச அபிவிருத்தியை முன்னெடுத்தல்.

பிரதான தொழிற்பாடுகள் 

  1. அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை இனங்காணுதல்.
  2. அபிவிருத்தித் திட்டங்கள், அதன் முன்னேற்றம் தொடர்பாக மதிப்பீடு செய்தல்.
  3. மீளப் புதிப்பித்தல் PMCS.
  4. பிரதேச வளங்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்துதல்.

 

Scroll To Top