ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கல்
எமது பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் தனிமை படுத்தபட்ட மற்றும் வறுமைக்குட்பட்ட 10 குடும்பங்களுக்கு திருமதி.மாணிக்கராஜ் ராணி மற்றும் பிரான்ஸ் வாழ் நண்பர்கள் மூலம் உலர் உணவுப் பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு பொது சுகாதார பரிசோதகரால் வழங்கி வைக்கப்
ப்பட்டன.
Covid food. 812
 
koddai1
Covid food. 7
Scroll To Top