ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - முன்பள்ளி சிறுவர்களின் வியாபார சந்தை

J/61 நெடுங்குளம் அம்பலவாணர் முன்பள்ளி சிறுவர்களின் வியாபார சந்தை 25.03.2021 வியாழக்கிழமை காலை 9.30 மணியளவில் இடம்பெற்றது . இதில் கிராம அலுவலர், அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், முன்பள்ளி மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் எனப்பலர் கலந்து கொண்டனர்.

nursary 61.2

nursary 61.3

nursary 61.4

Scroll To Top