ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - ආරෝග්‍ය ශාලා

  ආරෝග්‍ය ශාලා

අංක ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 යාපනය රෝහල (Teaching) රෝහල පාර, යාපනය 021 222 2261
2 ගුරුනගර්  ජුපිලි  විළි රෝහල මොන්ඩ්  කාර්මේල් පාර, යාපනය  
3 ගුරුනගර්  ග්‍රාම  රෝහල සමුද්‍රතීරය වීදිය, ගුරුනගර් , යාපනය  
4 පිලිප්  සිහිවටනය  රෝහල අග්‍ර  වීදිය, යාපනය  
5 පාරිශුද්ධ  කුරුසය සෞඛ්‍ය  කේන්ද්‍රය සමුද්‍රතීරය පාර,  කෝය්යතෝඩ්ඩම් , යාපනය 021222 2512
Scroll To Top