ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - සමෘද්ධි කොට්ඨාශ

සමෘද්ධි කොට්ඨාශ                                                 

යාපනය නගරය නැගෙනහිර කලාපය:-

 
 jeyasothy

 විග්නේෂ් ජෙයසොති මෙය

සමුර්දි කළමනාකරු

 

අංක

ගිරාම  නිලධාරි අංශයේ සම්පුර්ණනම  ඡායරූප දුරකථනය ඉලක්කම
 01

J/61 නෙඩුන්කුලම්

අතියරතිනම් ජෝයිසි මෙය

joi

 772109879
 02

J/62 කොලුඹුතුරෛ  නැගෙනහිර

 අන්රන් ජුඩ්සන් මයා


3L0A0239

 770821599
 03

J/63 කොලුඹුතුරෛ බස්නාහිර

 රාජාජි රදනා මෙය


rathana

 0773065794
 04

J/64 පාසෛයුර්  නැගෙනහිර

 සෙල්වරත්නම් සෙල්වරති මෙය

 selvarathi

 778689292
 05

J/65 පාසෛයුර්  බස්නාහිර

 ජෝර්ච් කුලේන්ද්‍රන් විනුසියා මෙය

 vinusiya

 772564528
 06

J/66 ඊච්චමෝඩඩෛ

 අන්පරසන් සුන්දරබවානි මෙය

 sundrabavani

 779869626
 07

J/67 තිරුනගර්

 විජයකුමාර් නිසාන්තන් මයා

 nishanthan

 777440253
08

J/68 රෙක්ලමේසන්  නැගෙනහිර

 තිල්ලෛනායගම් තර්සාන්තන් මයා  tharsanan  770489441
09

J/69 රෙක්ලමේසන්  බස්නාහිර

 කනපතිපිල්ලෛ ක්රිශ්නතාසන් මයා  3L0A0242  7760360156
10

J/70  කුරුනගර් නැගෙනහිර

 තුස්යන්තන් කාර්මේල් බබියෝල මෙය  3L0A0217  776646327
11

J/71 කුරුනගර් බස්නාහිර

 සුබාසිනි ජෙයකාන්දන් මෙය

 3L0A0244

 0778331145
12

J/72   චින්න කඩෛ

සුබාසිනි ජෙයකාන්දන් මෙය

 3L0A0244

 0778331145
13

J/73 යාපනය නගර  බස්නාහිර

 කල්යානි කන්තෛයා මෙය  kalyana  776245529
14

J/74 යාපනය නගර  නැගෙනහිර

 ජෙසුතාසන් පෝල් අමලතාසන් මයා  paul  770681535

 

යාපනය නගරය බටහිර කලාපය:-

pratheepan

සමුර්දි කළමනාකරු:-

සින්නත්තම්පි පිරතීපන් මයා

 

අංක  ගිරාම  නිලධාරි අංශයේ සම්පුර්ණනම
  ඡායරූප දුරකථනය ඉලක්කම
 01  J/75  චුන්ඩිකුලි  දකුණ  සෙල්වරාජ් ජෝනන්තන් නිරන්ජිව් මයා  jonathan  0776647974
 02  J/76  චුන්ඩිකුලි උතුර  බාස්කරන් තමිලිනි මෙය

 3L0A0224

 0772299829
 03  J/77  මරුතඩි  නෙකිලස් මනෝහරන් මයා

 3L0A0246

 0779235789
 04  J/78  අත්තියඩි  රාසේන්ද්‍රම් කවිකරන් මයා

 3L0A0230

 0773294745
 05  J/79  සිරාම්පියඩි  රාජනාතන් නිරෝසානං මයා

 3L0A0243

 0769952499
 06  J/80  පෙරිය කඩෛ  රාජනාතන් නිරෝසානං මයා

 3L0A0243

 0769952499
 07  J/81  කෝට්ටේ  කොපාලන් කුනපාලන් මයා

 kunapalan

 0779523551
 08  J/82 වන්නාර්පන්නෛ පංචාචැරම් වසීකරන් මයා

 3L0A0248

 0776120395
 09  J/83  කොඩ්ඩඩි කනගරට්නසිංගම් ජෙගතීසන් මයා

 3L0A0227

 0779625374
 10  J/84  නාවන්තුරෛ  දකුණ අන්පරසි අන්තොනිපිල්ලෛ මෙය

anparasi

 0777741376
 11  J/85  නාවන්තුරෛ  උතුර ඒඩ්වින් ජෙයකුමාර් මෙරිස්ටෙල්ලා මෙය

 3L0A0213

 0772223981
 12  J/86  සෝනා වීදිය දකුණ  සාරංගා ජෙයචන්ද්‍රන් මෙය

 SARANKA

 0771695785
 13  J/87 සෝනා වීදිය උතුර  සිඩ්සබේස සර්මා බාස්කරන් මයා

 baskaran

 0779114440

J/88  නව සෝනා වීදිය සුබකරන් ජෙයකලා මිය

3L0A0215

 0771337463

 

 

 

Scroll To Top