ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

 අංශයේ       

ඡායාරූප නම තනතුර ලිපිනය  දුරකථන අංකය
යාපනය     සුප්රමණියම් රවීන්දිරන්   විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

49/7,විල්වම් වීති කොළුම්පුත්තුරෛ,

යාපනය

773407138

යාපනයනගරය නැගෙනහිර අන්තෝනිප්පිල්ලෛ බිරිරෝ ඩොග්ලස්

උපත රෙජිස්ට්‍රාර්

31 .2 වන හරස් වීදිය පාසෛයුර් යාපනය

 776156128

 

යාපනයනගරය බටහිර

සුජීවා රෝහල 06,කොඩ්ඩඩි අම්මන් වීදිය 

උපත සහ මරණය රෙජිස්ට්‍රාර්

 කොඩ්ඩඩි අම්මන් වීදිය  775594147

 

Scroll To Top