ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාශ

                                                                                   ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

අංක නම ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාසය නම ග්‍රාම නිළධාරී ඡායා රූප  කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ග්‍රාම නිළධාරි පරිපාලක(වැඩ බලන) ජොන්පිල්ලෙෙ පත්තිනාදන් මයා 3V0C3855 යාපනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. 0778693574
2 J/61 නෙඩුන්කුලම්

 

පකීරතන් සෝබනා අම්බිකා  මිය

sobana කාන්තා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජය හරස් වීදිය,වසන්තපුරම්,යාපනය. 776534426
3 J/62 කොලුඹුතුරෛ  නැගෙනහිර
කීන් බණ්ඩා සෙන්තන්  මයා(වැඩ බලන)
senthan අංකය32, 3 හරස් වීදිය,කොලුඹුතුරෛ,යාපනය. 772845199
4 J/63 කොලුඹුතුරෛ බස්නාහිර අමිබලත්තරසු සර්වේස්වරන් මයා(වැඩ බලන) sarvesvaran විල්වන්තෙරු, කොලුඹුතුරෛ,යාපනය. 772478782
5 J/64 පාසෛයුර්  නැගෙනහිර කීන් බණ්ඩා සෙන්තන්  මයා senthan බීච් පාර, පාසෛයුර්,යාපනය. 772845199
6 J/65 පාසෛයුර්  බස්නාහිර ගුනසීලන්  දාරකා  මිය taharaka අංකය 26/3, අලුත් පාර, කොය්යාතොඩ්ඩම්,යාපනය. 773673309
7 J/66 ඊච්චමෝඩඩෛ කනගලිංකම් මුල්ලෛමාරන්  මයා mullai2305843009213707522 1 ඊච්චමෝඩ්ඩෛ පාර,යාපනය. 778146954
8 J/67 තිරුනගර් ශ්‍රීවෛකුන්තනාතන් රමණන් මයා ramanan බීච් පාර (අත්තිකාරම් තාක්ෂණික ආයතනය අසල)තිරුනගර්, යාපනය. 772814677
9 J/68 රෙක්ලමේසන්  නැගෙනහිර අමිබලත්තරසු සර්වේස්වරන් මයා sarvesvaran බිස්කි  ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය,නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමය,ගුරුනගර්,යාපනය. 772478782
10 J/69 රෙක්ලමේසන්  බස්නාහිර සිවපාතම් කුරුතර්සන්  මයා guru Tharshan අංකය 4, අයිස් පිළාන්ඩ්  පාර, කුරුනගර්,යාපනය. 770556555
11 J/70  කුරුනගර් නැගෙනහිර ෆඅබියානා මරියාෆෝල්ඩ්  මිය fabina අංකය 28,කැටරල්  පාර, යාපනය. 763977912
12 J/71 කුරුනගර් බස්නාහිර සින්නරාජා රජීවන්  මයා rajeevan අංකය 07, ඕඩකරයි  වීදිය ,කුරුනගර්,යාපනය. 777246335
13 J/72   චින්න කඩෛ මේරිතාස්  මේරි ජෙයන්තා මිය mery jeyantha අංකය 47, බන්ක්ශාල්  වීදිය, යාපනය. 0767098172
14 J/73 යාපනය නගර  බස්නාහිර රජරඩ්නම් කජලක්ෂි මිය kajaluxi අංකය 32, චප්පල්  වීදිය, යාපනය. 779190342
15 J/74 යාපනය නගර  නැගෙනහිර සින්නරාසා රුකුනාස් මයා rukunash රාසාවින් තොට්ටම්  පාර, යාපනය. 777361236
16 J/75  චුන්ඩිකුලි  දකුණ ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය kobika අංකය 19, කුරුසෝළ්ඩ්  වීදිය, චුන්ඩිකුලි,යාපනය. 771633281
17 J/76  චුන්ඩිකුලි උතුර රීවෛකුන්තනාතන් රමණන් මයා(වැඩ බලන) ramanan

මහනුවර පාර,, යාපනය.

772814677
18 J/77  මරුතඩි යූඩ් ජෙයක්කුමාර් මේර්ලින් මෙරිර්රා මිය merita අංකය 06,රක්කා මාර්ගය
,යාපනය.
779412282
19 J/78  අත්තියඩි ගුනපාගන් ලවරුබන් මිය lavan අංකය105/10, රාසවින්තොඩ්ඩම් පාර, යාපනය. 776005610
20 J/79  සිරාම්පියඩි සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා ganasekaram

සන්මාර්ග තරුණ සමාජය,එක්සත්,ප්‍රජාමධ්‍යස්ථානය

,යාපනය

774949703
21 J/80  පෙරිය කඩෛ චි.විජයරට්නම් ජෝන් කලිස්ටස් මයා kalistus විශ්වෙස්වාරි ශාලාව, කන්නාතිඩ්ඩි පාර, යාපනය 775894709
22 J/81  කෝට්ටේ  නරසින්ගපෙරුමාල් රමනපිරකාශ්  මයා ramana piragash  කාන්තා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජය මීනාච්චි අම්මන් පාර, යාපනය 774063310
23 J/82 වන්නාර්පන්නෛ දීපන් පිරදීපා මිය pratheeba අංකය412, මානිපායි  පාර, යාපනය 773946825
24 J/83  කොඩ්ඩඩි රෙනිස්සන් රොබේඩි දර්සනා මිය tharshana අංකය33 සීනිවාසගම්  පාර, කෝඩ්ඩඩි,යාපනය

76114979

25 J/84  නාවන්තුරෛ  දකුණ අන්අන්රනි ටිලක්ශන් මයා(වැඩ බලන)

dilaxan 

බීච් පාර, නාවාන්දුරෛ දකුණු,යාපනය.

773080986
26 J/85  නාවන්තුරෛ  උතුර අන්අන්රනි ටිලක්ශන් මයා dilaxan බීච් පාර, නාවාන්දුරෛ,උතුරුයාපනය. 773080986
27 J/86  සෝනා වීදිය දකුණ රසිකලා විජයරට්නම්  මිය rasikala අංකය04,  කමාල්  ලෙන් ,මෝර් වීදිය,
යාපනය.
766474146
28 J/87 සෝනා වීදිය උතුර ජෙයපාලන් සුතර්සන්  මයා 3V0C3851 අංකය 317,මුස්ලිම් විද්‍යාලයීය මාර්ගය,යාපනය.

775230419
29 J/88  නව සෝනා වීදිය දීපන් පිරදීපා මිය(වැඩ බලන) pratheeba

අරිවොලි සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය,ආරුකාල්මඩම්

,යාපනය.

773946825

                            

Scroll To Top