ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - අංශ

දැක්ම 

වාහන සම්බන්ධ සේවා සැපයීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්
1.වාහන බද්ද නිකුත් කිරීම
2.වාහනවල අයිතිය පැවරීම සඳහා  පහසුකම් සැපයීම


 

Scroll To Top