ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - සංවර්ධන නිලධාරී අංශය

                                                             ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

 අංකය                  නාමය
   ඡායා රූප  තනතුර    ග්රාම නිලධාරී අංශයේ කාර්යාල ලිපිනය ජංගම දුරකථන අංකය
 01  රට්ණසිංකමි රණිසන් මයා  raneesan      සංවර්ධනනළධාරි   

 J/61- නෙඞුංකුලම්

කාන්තාග්‍රාමීයසංවර්ධනසමාජය,සන්දපුරම්,යාපනය.   077067478
 02  සුනිත්තා දේවතාසන් මෙනවිය   sunitha

සංවර්ධනනිළධාරි   

J/62 -කොළුම්ඹුතුරේ නැගෙනහිර    

අංක 30,3 වන පාර පනින්න,කොළුම්ඹුතුරේ,යාපනය.

0775079056
 03  ගායත්තිරි සෙන්තිල්නාතන් මිය

 kajathiri

සංවර්ධනනිළධාරි

J/63-කොළුම්ඹුතුරේ බස්නාහිර

අංක07,විල්වන්තෙරු,කොළුම්ඹුතුරේ,යාපනය.

0776405501
 04 කිරිස්ටි නිරන්ඤන් ශිරිප්පිරියා මිය

 sripiriya

    සංවර්ධනනිළධාරි   

J/64-  පාසෛයූර් නැගෙනහිර 

බීච් පාර,පාසෛයූර්,යාපනය.

0778050927
 05  වික්නේස්වරන්  සුදර්සනා මිය

 sutharsana

  සංවර්ධනනිළධාරි

 

J/65-පාසෛයූර්  බස්නාහිර                                                       

බීච් වීදිය ,පාසෛයූර්, බස්නාහිර,යාපනය.                    

077659038
 06  ඉරට්නම් කාර්ත්තිකා මෙනවිය


karthika

සංවර්ධන නිළධාරි J/66- ඊච්චමෝඞ්ඞේ

ඊච්චමෝඞ්ඞේ ,පාර,යාපනය.

 0779585866
 07  උමාකාන්දන් ඡෙයකිරිජා මිය

 jeyakirija

සංවර්ධන නිළධාරි  J/67- තිරුනගර්

නව උසස් තාක්ෂණයේ බීච් වීදිය,තිරුනගර් ,යාපනය.

 0771513711
  08 කජරෑපන් රඡීවනා මිය

med rajeevana 1

සංවර්ධනනිළධාරි  

J/68- රෙක්කිළමේසන් නැගෙනහිර 

බෙස්කි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය,නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමය,,කුරුනගර්,යාපනය.

 0770796424
  09  විමල්රාජ් රාකිනි මිය

 rahini

සංවර්ධන නිළධාරි

 

J/69- රෙක්කිළමේසන් බස්නාහිර

 

අයිස් පැල පාර,කුරුනගර්,යාපනය.

 0775823803
  10  සුජන්දා සදීසන් මිය


sujantha

සංවර්ධන නිළධාරි  J/70- කුරුනගර්  නැගෙනහිර

අංක,151.බන්සල් වීදිය,යාපනය.

 0777463384
 11  වාකීසන් දවරූපි මිය

 thavarubi

සංවර්ධන නිළධාරි

 J/71- කුරුනගර් බස්නාහිර

ඕඞක්කරේ වීදිය,යාපනය.

 0778405832
 12 සාමිනි සන්තිරකුමාර් මිය


shamini

 සංවර්ධන නිළධාරි  J/72- චින්න කඞේ අංක,90.බන්සල් වීදිය,චින්න කඞේ,යාපනය.  0777513059
 13 සෙබස්රියාම්පිල්ලෛ මේවිස් ජෙන්සියා මිය

 jenciya

සංවර්ධන නිළධාරි J/73- යාප්පනය නගර බස්නාහිර අංක.32,චැපල්  වීදිය,යාපනය.  0779252245
 14 රඤ්සිනි ආනන්දරාසා  මෙනවිය

 ranchini

සංවර්ධන නිළධාරි J/74- යාප්පනය නගර නැගෙනහිර  අංක.833.රෝහල් පාර,යාපනය.  0779389629
 15 ගෟරි සෙල්වක්කුමාර් මිය

 gowri

සංවර්ධන නිළධාරි J/75-චුණ්ඩිකිළි දකුණ අංක.06,පිරස් වීදිය, චුණ්ඩිකිළි දකුණ ,යාපනය.  0779687197
 16 ජලජා ජේසුදාසන් මිය

 jalaya

 සංවර්ධන නිළධාරි J/76- චුණ්ඩිකිළි උතුර අංක.04,පැරණි උද්‍යානය වීදිය,යාපනය.  0773611449
 17 ඉන්තුමදි වරදරාසන් මිය

 inthu

 

 සංවර්ධන නිළධාරි  J/77- මරුතඞි අංක.30/2,මරුතඞි වීදිය,යාපනය.  0775720864
 18 වෛකුන්දන් වනිදා මිය

 vanitha

 සංවර්ධන නිළධාරි  J/78- අත්තියඞි

අංක,105/2,රාසාවින් තෝට්ටම් වීදිය,යාපනය.

 07711547767
 19 ලජිදා දනුසන් මිය

 lajitha

සංවර්ධන නිළධාරි  J/79- සිරාම්පියඞි අංක,15/6,සිරාම්පියඞි මාර්ගය,යාපනය.  0779220027
20 සුදර්සිනි මදිරූපන් මිය

 sutharsini

සංවර්ධන නිළධාරි  J/80- පෙරිය කඞේ වික්නේස්වරි ශාලාව,කන්නාදිට්ටි,යාපනය.  0774617078
21 පාක්කියනාදර් ඞොන්පොස්කෝ මයා

 bosco

සංවර්ධන නිළධාරි  J/81- කෝට්ටේ

කාන්තා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජය මීනාට්සිඅම්මන්  වීදිය,යාපනය.

 0774445492
22 කන්තෛයා සිවාජිනි මෙනවිය

 sivajini

 සංවර්ධන නිළධාරි

 J/82- වණ්ණාර් පණ්ණේ

අංක.412,මැනිපායි පාර,යාපනය.

 0776622158
23 ගෙංකාදරන් තර්සිනි මිය

 tharsiny

සංවර්ධන නිළධාරි  J/83- කොට්ටඞි අංක.33,සීනිවාසකම් වීදිය,යාපනය.  0777149139
24 යාලිනි දර්මරාජ්  මෙනවිය

 yalini

සංවර්ධන නිළධාරි  J/84- නාවාන්තුරේ දකුණ

 

අංක.172, බීච් පාර,නාවාන්තුරේ දකුණ,යාපනය.

 0779672441
25 රාජරට්නම් ජෙගන් මයා

 jegan

 සංවර්ධන නිළධාරි J/85- නාවාන්තුරේ උතුර බීච් පාර,නාවාන්තුරේ උතුර,යාපනය.  0764012977
26 පරමසිවම් දවරාසා මයා

Thavarasa

සංවර්ධන නිළධාරි J/86- සෝනක වීදිය දකුණ අංක.04,කමාල්  මාර්ගය,යාපනය.  0773437418
27 මරියනායකම් යෝන් සක්සන් මයා

john sexon

සංවර්ධන නිළධාරි  J/87- සෝනක වීදිය උතුර

04 වන පාර පනින්න ,අරාලි පාර,යාපනය.

 0765394356
28 මකාලිංකම් සුබෛදා මිය

 subaitha

 සංවර්ධන නිළධාරි  J/88- නව සෝනක වීදිය 

 

අරිවොළි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය, ආරුකාල්මඩම් ,යාපනය.

 0774735195

 

 

Scroll To Top