ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - කාර්යය මණ්ඩලය

කාර්ය  මණ්ඩලය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

DS

නම

සාම්බඝිවම් සුදර්සන්  මහතා

සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I

වැඩ ඉතිහාසය

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්, කම්කරු අමාත්‍යාංශය 01.01.2007- 09.30.09.2018.

 සහකාර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ ලේකම් කාර්යාලය, 2013.01.01.01.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, නැවත පිබිදීමේ ව්‍යාපෘතිය 11.02.2010 - 30.04.2015.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, හදිසි නොතර්න් ප්‍රතිසාධන ව්‍යාපෘතිය 2014.02.29 - 31.03.2014.

 නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 06.01.2016 - 05.05.2017.

 සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය 2013.07.03 - 28.02.2019

 ප්‍රාදේශීය ලේකම්, යාපනය 01.03.2019 - මේ දක්වා.

  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ADSSS

 නම

 ෂොබිගා රෝයි රොබින්සන් මිය

 සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III

 වැඩ   ඉතිහාසය

 සහකාර ලේකම්, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය 2018.02.23 -   26.03.2018.

 Point සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පොයින්ට් පේද්‍රෝ

 02.04.2018 - 2019.04.11.

 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය.

 2019.04.12-මේ දක්වා.

ගණකාධිකාරී

ACC

 නම

 සූඩාමණි අකිලන්ම හතා

 සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය I.

 වැඩ  ඉතිහාසය

 සංවර්ධන සහකාර 01.07 2005 01.07.2005 - 20.04.2008

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.

 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය, NEHRP ව්‍යාපෘතිය.

 Building ජාතිය ගොඩනැගීමේ අමාත්‍යාංශය.

 ගණකාධිකාරී -කැඩ් ආහාරයට ගත්තේ 21.04.2008- 27.08.2008-ශ්‍රීලංක සංවර්ධන පරිපාලනය (SLIDA) .කොලොම්බෝ   07

 ගණකාධිකාරී 06.01.2012 .05.2015 කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත.

 ගණකාධිකාරී 06.2015 - 2015.02.28 ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත් සභාව.

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය, 2015.03.05 දක්වා.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 ADP NEW

   නම

 නඩරාජා සර්වේස්වරන්ම හතා

  

සුදුසුකම්

 ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය III

වැඩ ඉතිහාසය

 අභ්‍යාසලාභී, සංවර්ධන වැඩසටහන් සහකාර, දිස්ත්‍රික් සැලසුම් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය 1994.09.12 - 1997.5.14

 සංවර්ධන නිලධාරී, දිස්ත්රික් සැලසුම් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය .1997.05.15 - 2009.06.21

 SLPS හඳුන්වාදීමේ පුහුණුව සඳහා SLIDA හි සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ - කොළඹ, 2009.06.22 - 2009.12.31

සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, සැලසුම් නොතර්න්ප්‍රොවින්ස් 2010.01.01 - 2018.03.29

සැළසුම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, සැන්ඩලිපේ 2018.04.02-07.05.2021 

 සැළසුම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය -මේ දක්වා

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

 AO

   නම

 ක්‍රිෂාන්ති යොහචන්ද්‍රන් මිය

  සුදුසුකම්

 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර (සුබ්‍රා)

වැඩ ඉතිහාසය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කේට්ස් (1999.05.03 - 2005.09.30)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කේට්ස් (1999.05.03 - 2005.09.30)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උදුවිල් (2005.10.01 - 2015.12.31)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ටෙලිප්පලෙයි (2016.01.01 - 2018.06.07)

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - යාපනයේ මෝටර් රථ ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුව (2018.06.08 - 2019.08.22)

පරිපාලන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වේලණයි (2019.08.23-2021.02.11)

පරිපාලන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය  (2021.02.12 - මේ දක්වා)

 ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලක

GN Admin

  නම

 ජෝන්පිල්ලෙයි පත්තිනාදන් මහතා

 සුදුසුකම්

 

 ග්රාම නිලධාරී  පරිපාලක

වැඩ ඉතිහාසය

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යාපනය


 

Scroll To Top