ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - සේවක සංඛ්‍යා විස්තර

 

තනතුර

සේවා

ශ්රේණියේ

වැටුප් කේතය

සේවා මට්ටම

ඩීඑම්එස් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය

පවතින සේවක සංඛ්‍යාව

ස්ථිර

කොන්ත්රාත්තුව

අනියම්

ස්ථිර

කොන්ත්රාත්තුව

අනියම්

වෙනත් (රංගනය /….)

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

SLAS

 I

SL1-      2016

ජ්‍යෙෂ්

1

_

_

1

_

_

_

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

SLAS

 II

SL1-2016

ජ්‍යෙෂ්

1

_

_

1

_

_

_

සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

SLPS

III/II

SL1-2016

ජ්‍යෙෂ්

1

_

_

1

_

_

_

ගණකාධිකාරී

SLAcS

 II

SL1-2016

ජ්‍යෙෂ්

1

_

_

1

_

_

_

පරිපාලන නිලධාරී

PMAS

Supra

MN7-2016

තෘතියික

1

_

_

1

_

_

_

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

GNS

Supra

MN7-2016

තෘතියික

1

_

_

0

_

_

1

පරිවර්තක (සිංහල-දෙමළ, දෙමළ-ඉංග්‍රීසි)

TS

 I

MN6-2016

තෘතියික

2

_

_

1

_

_

_

Addl. දිස්ත්‍රික් ලේඛනය

Regs

 Class3 Grade I/II

MN5-2016

තෘතියික

1

_

_

1

_

_

_

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

AS

III/II/I

MN4-2016

ද්විතීයික

1

_

_

1

_

_

_

සංවර්ධන නිලධාරී

DOS

 III

MN4-2016

ද්විතීයික

14

_

_

14

_

_

_

සංවර්ධන නිලධාරී (සංවර්ධන)

DOS

III/II/I

MN4-2016

ද්විතීයික

37

_

_

37

_

_

_

තාක්ෂණික නිලධාරී

SLTS

III/II/I

MN3-2016

ද්විතීයික

1

_

_

1

_

_

_

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

PMAS

III/II/I

MN2-2016

ද්විතීයික

38

_

_

38

_

_

_

ග්රාම නිලධාරී

MN2-2016

ද්විතීයික

28

_

_

26

_

_

3

තොරතුරු හා සන්නිවේදන

SLICTS

 Class3 Grade I/II

MT-1-2016

ද්විතීයික

1

_

_

1

_

_

_

තාක්ෂණික සහකාර

දෙපාර්තමේන්තු

III/II/I

MT-1-2016

ද්විතීයික

1

_

_

1

_

_

_

සහකාර ට්‍රාන්ස්ලේටර්

ද්විතීයික

0

_

_

1

_

_

_

රියදුරු

CDS

III/II/I Special

PL3-2016

ප්‍රාථමික

2

_

_

2

_

_

_

කේ.කේ.එස්

OES

III/II/I Special

PL2-2016

ප්‍රාථමික

_

_

_

_

_

කේ.කේ.එස්

OES

III/II/I Special

PL1-2016

ප්‍රාථමික

8

_

_

7

_

_

_

මුරකරු

OES

III

PL1-2016

ප්‍රාථමික

0

_

_

1

_

_

_

මුළු

 

 

 

 

140

 

 

137

 

 

4

Scroll To Top