ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

S.No Name photo Designation G.N.  Division Office  Address Mobile   No
1 Mr. Magalingam. Nirothayan nirothajan EDO J/61- Nedunkulam 3rd Cross Road, Vasanthapuram 0779364491
2 Mrs. Sangeetha Ramesh sangeetha EDO J/62-Columbuthurai East 3rd Cross Road, Colombuthurai 0776347096
3 Mrs. Dilrukshi. Subaraj diluxshy EDO J/63-Columbuthurai West Pungankulam Road, Columbuthurai West,  0779634724
4 Mrs. Sripriya. Chirisy. Niranjan sripriya EDO J/64- Pasaiyoor East Beach Road, Pasaiyoor 0778050927
5 Mrs. Varaluxmy. Kajaruban vara EDO J/65- Pasaiyoor West No 48, Beach Road,Jaffna 0775030672
6 Miss. Piriyabanu. Sivatharsan priyaba EDO J/66- Eachchamoddai Eachchamoddai Veethy, Jaffna 0768457387
7 Mrs. Jeraldin. Ragunathan jeraldin EDO J/67- Thirunagar High teck College Bech Road, Thirunagar 0766407770
8 Mr. Panchalingam. Kiritharan kiri EDO J/68- Reclamation East New Housing Scheme,Gurunagar 0778333197
9 Mr. Ratnasingam. Ranesan ranes EDO J/69- Reclamation West Ice Plant Road, Kurunagar, Jaffna 0777067478
10 Mrs. Sujatha. Satheesan rojitha EDO J/70- Gurunagar East 28, Kathettal lane,Kurunagar East,Jaffna 0777463384
11 Mrs. Rojitha. Thineskumar roji 3 EDO J/71- Gurunagar West No 08, Odakkarai Road, Kurunagar, Jaffna 0763981509
12 Mrs. Shamini. Chanthirakumar shiyamin EDO J/72- Small Bazaar Sinnakadai Veethy, Jaffna 0777513059
13 Mrs. Sivakamy. Pathmakanthan   EDO J/73- Jaffna Town West  32, Chappal Steet,Jaffna 0776054483
14 Mrs. Ranchini. Anantharaja ranjini EDO J/74- Jaffna Town East Rasaavinthoddam, Jaffna 0779389629
15 Mr. Pakkiyanathan. Rajkumar raj EDO J/75- Chundikuli South 8, Press Road, Jaffna 0779825004
16 Miss. Gnanapiragasam. Mary Rajani rajani EDO J/76- Chundikuli North Kandy Road, Jaffna.  (Acting) 0768457387
17 Mrs. Pavatharani. Piratheepan pava EDO J/77- Maruthady Marruthady Road, Jaffna 0778445982
18 Mrs. Yasothini. Ramanan jaso EDO J/78- Aththiady 105/10, Rasavinthoddam Road, Jaffna 0777800495
19 Mrs. Lajitha. Thanusan    EDO J/79- Sirampiyady Ikkiya Sanmarkka Valipasangam, Sirampiyady Lane,jaffna 0779220027
20 Mrs. Gomathy. Navaruban komathy EDO J/80- Grand Bazaar Kannathiddy Road, Jaffna 0777742471
21 Mr. Pakkiyanathar. Donbosco bos EDO J/81- Fort Meenadchi Amman Road, Fort, Jaffna 0774445492
22 Ms.Kandiah. Sivajini x EDO J/82- Vannarpannai 168, Manipay Road, Jaffna 0776622158
23 Mrs. Mathivathani. Jeyakumar mathivathani EDO J/83- Koddady No 33, Sinivasagam Veethy, Koddady 0778145600
24 Mrs. Sutharsan. Yamunaah jamun EDO J/84- Navanthurai South No 172, Beach Road, Navanthurai, Jaffna 0766384515
25 Mr. Viveganantham. Thayaparan thaya EDO J/85- Navanthurai North Sooriyaveli, Navanthurai North 0779059006
26 Mr. Suntharalingam. Sathiyaseelan seela EDO J/86- Moor Street South No 4, Kamal Lane, Moor Street South 0771598374
27 Mr. Velauthapillai. Pirabananthan praba EDO J/87- Moor Street North Muslim College Veethy, Moor Street North 0778445837
28 Mr. Pararajasingam. Partheeban parthee EDO J/88- New Moor Street Manipay Road,Arukalmadam 0766385594
29 Miss. Kayathri. Varatharaja kayat EDO Office Office  0778800707
30 Miss. Thevathasan. Mary Antonet antanet EDO Office Office 0770324762
31 Miss. Suntharlingam. Mathivathana mathy EDO Office Office 0776925261
32 Miss. Tharani. Skantharajah tharan EDO Office Office 0777923775

 

                                      ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

අංක නම ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාසය නම ග්‍රාම නිළධාරී ඡායා රූප කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ග්‍රාම නිළධාරි පරිපාලක(වැඩ බලන) ජෝහ්න්පිලි පතිනතන් PATHYNA යාපනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 0778693574
2 J/61 නෙඩුන්කුලම්
හ.බ.සෙන්තන්  මයා
SENTHAN 20, නෙදුන්කුලම් වීදිය,යාපනය 772845199
3 J/62 කොලුඹුතුරෛ  නැගෙනහිර
හ.බ.සෙන්තන්  මයා(වැඩ බලන)
SENTHAN 32, 3 හරස් වීදිය,කොලුඹුතුරෛ 772845199
4 J/63 කොලුඹුතුරෛ බස්නාහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා(වැඩ බලන) SARWESH 5,විල්වන්තෙරු, කොලුඹුතුරෛ 772478782
5 J/64 පාසෛයුර්  නැගෙනහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා SARWESH සෙන් . ඇන්තනිස් ධීවර සමුපකාර සමිති, සමුද්‍රතීරය පාර, පාසෛයුර් 772478782
6 J/65 පාසෛයුර්  බස්නාහිර ගුනසීලන්  දාරකා  මිය THARAKA 26/3, අලුත් පාර, කොය්යාතොඩ්ඩම් 773673309
7 J/66 ඊච්චමෝඩඩෛ ශ්‍රීවෛකුන්තනාතන් රමණන් මයා ramanan කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, ඊච්චමෝඩ්ඩෛ 772814677
8 J/67 තිරුනගර් සින්නරාසා රුකුනාස් මයා RUGU 74, උයන පාර, යාපනය 777361236
9 J/68 රෙක්ලමේසන්  නැගෙනහිර රමීස් සල්ෆීර් මයා SALFEER රෙක්ලමේසන් ජන සමාජය ස්ථානය, කුරුනගර් 774438864
10 J/69 රෙක්ලමේසන්  බස්නාහිර සිවපාතම් කුරුතර්සන්මයා KURU 4, අයිස් පිළාන්ඩ්  පාර, කුරුනගර් 770556555
11 J/70  කුරුනගර් නැගෙනහිර ඵබිඅන මරිඇල්ෆොර්ද මිය BABIJANA 45, රාජේන්තිරා  පාර, යාපනය 763977912
12 J/71 කුරුනගර් බස්නාහිර සින්නරාජා රජීවන්  මයා rajeevan 07, ඕඩකරයි  වීදිය ,කුරුනගර් 777246235
13 J/72   චින්න කඩෛ මරියතාස් මෙරී  ජෙයන්ත මෙය JENTHA 47, බන්ක්ශාල්  වීදිය, යාපනය 779065752
14 J/73 යාපනය නගර  බස්නාහිර සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා GANA 32, චප්පල්  වීදිය, යාපනය 774949703
15 J/74 යාපනය නගර  නැගෙනහිර ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය(වැඩ බලන) MARITA 833, රෝහල  පාර, යාපනය 779412282
16 J/75  චුන්ඩිකුලි  දකුණ රජරඩ්නම් කජලක්ෂි මෙය KAJALUXCY 19, කුරුසෝළ්ඩ්  වීදිය, චුන්ඩිකුලි 779190342
17 J/76  චුන්ඩිකුලි උතුර රසිකලා විජයරට්නම්  මිය (වැඩ බලන) RASIKA 04, පැරණි  උද්යානය පාර, යාපනය 766474146
18 J/77  මරුතඩි ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය MARITA 30/2, මරුතාඩි පාර, යාපනය 779412282
19 J/78  අත්තියඩි ගුනපැගන් ලවරුබන් මිය LAVAN 105/10, රාසවින්තොඩ්ඩම් පාර, යාපනය 776005610
20 J/79  සිරාම්පියඩි සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා(වැඩ බලන) GANA 15/6, සිරාම්පියඩි දෙවට,යාපනය 774949703
21 J/80  පෙරිය කඩෛ චි.විජයරට්නම් ජෝන් කලිස්ටස් මයා calistas විශ්වෙස්වාරි ශාලාව, කන්නාතිඩ්ඩි පාර, යාපනය 775894709
22 J/81  කෝට්ටේ  නරසින්ගපෙරුමල් රමනපිරකාශ්  මයා RAMANAPRA WRDS මීනාච්චි අම්මන් පාර, යාපනය 774063310
23 J/82 වන්නාර්පන්නෛ ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය(වැඩ බලන) GOPIKA 412, මානිපායි  පාර, කුරුනගර් 771633281
24 J/83  කොඩ්ඩඩි ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය GOPIKA 33 සීනිවාසගම්  පාර, කෝඩ්ඩඩි 771633281
25 J/84  නාවන්තුරෛ  දකුණ
තවරාජන් මනොජන් මයා
 manojan 74, කාති  අබූපක්කර්  පාර, නාවන්තුරෛ 750423887
26 J/85  නාවන්තුරෛ  උතුර අන්ටෝන්ය් දිලෂ්සං මයා diluxsan 310, සමුද්‍රතීරය පාර, සූරියවෙලි 773080986
27 J/86  සෝනා වීදිය දකුණ රසිකලා විජයරට්නම්  මිය RASIKA 04,  කමාල්  ලෙන් , යොනා වීදිය, යාපනය. 766474146
28 J/87 සෝනා වීදිය උතුර ජෙයපාලන් සුතර්සන්  මයා SUTHARS ඉනෛයුම්  කරන්කල්  ජන සමාජය කේන්ද්රාස්ථානය, කුරුනගර් 775230419
29 J/88  නව සෝනා වීදිය පකීරතන් සෝබන අම්බික  මිය SOBANA 729, මානිපායි පාර, යාපනය 776534426

                            

                              දිවිනැගුම කොට්ඨාශ

අංක. අභිධානය සම්පුර්ණ නම ඡායා රූප කොට්ඨාසය, කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ප්‍රාදේශිය දිවිනැගුම නිලධාරියා තියකරාජ සන්තිරකාසන් මයා chandra ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 778448379
2 දිවිනැගුම කළමනාකරු අම්බිකිපකන් පරමෙශ්වරේ paramesh 1 මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 774047281
3 දිවිනැගුම කළමනාකරු විග්නේෂ් ජෙයසොති මිය manager යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 777593737
4 දිවිනැගුම කළමනාකරු සින්නත්තම්පි පිරතීපන් මයා pratheepan යාපනය නගර බටහිර බැංකුව, සිවන්පන්නෛ පාර 773446035
5 දිවිනැගුම කළමනාකරු ජෝකෙස්වාරන් සුමස්ක මෙය sumaska මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0776325503
6 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ශාන්මුකරස දෛස්ය්රනි daisy ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0776621752
7 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා විස්වලිංගම් අනුජිජන් මයා anuju ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 773400796
8 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා නිශාන්තිනි සතාසිවම් nishanthi ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0779827849
9 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා මොහමඩ් සහිඩ් මුහමඩ් රිසත් risath ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0773051205
10 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අනත්රස කොව්ර්ය් kowry මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0775372107
11 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා පත්මනතන් ඊය්න්කරන් iynkaran මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0778666155
12 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රමෛයා පිරේමබාලා මයා pirem මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 770711295
13 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා දෙවිට්සාන් කොමත්ය්   මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0771634374
14 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තම්බිනායගම් පුල් සිවනායගම්   මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0776136915
15 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අරුල්රජැහැ ස්රිජේගන්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0779905653
16 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අරුලනන්තන් ජෙයකන්ත්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 777117384
17 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අටියරතිනම් පවලමලර්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0779352621
18 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සැකය ජෙයසීලන් ජෙයමරීන jejamari යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0776323483
19 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොපලරස විජයනන්තින්ය් vijajanathi යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0778147317
20 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොනේස්වාරන් චන්තිරමති මිය chandramathy යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 711815498
21 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොප්ස්ලරට්නම් සිත්රකුමාරන් SITHRAKUMA යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0775720267
22 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රොහාන් ක්‍රිෂාන්ත්ය්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0773455845
23 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සරෆුලනම් ෆාතිමා රිසානා මෙය rishana යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 711775111
24 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කන්තසාමි පංචාලිංකම් කම් මයා PANCHALIN යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0778331148
25 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සතීස්කුමර් මරියකචිල්ද   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 770238099
26 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කන්තසම්ය් සිවජෝහන්   776253811
27 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අතියරතිනම් ජෝයිසි මෙය joi යා /61 (අංක.74/68 නෙඩුන්කුලම් පිල්ලෛයර් කෝවිලඩි) 772109879
28 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අන්රන් ජුඩ්සන් මයා   යා/62(3වැනි හරස් වීදිය, කෝළඹුතුරෛ) 770821599
29 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාජගි රතන   යා/63 0773065794
30 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සෙල්වරත්නම් සෙල්වරති මෙය selvarathi යා/64(සෙන් . ඇන්තනිස් ධීවර සමුපකාර සමිති) 778689292
31 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෝර්ච් කුලේන්ද්‍රන් විනුසියා මෙය vinusiya යා/65 ( ජන සමාජය ස්ථානය සමුද්‍රතීරය පාර) 777192467
32 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ඒ. සුන්තරබවානි මිය sundrabavani යා/66 (ඊච්චමෝඩ්ඩෛ සමාජ සේවා මධ්යස්ථානය) 779869626
33 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා විජයකුමාර් නිසාන්තන් මයා   යා/67 (74/1 පැරණි උද්යානයපාර) 777440253
34 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තිල්ලෛනායගම් තර්සාන්තන් මයා   යා/68(අංක.32 නව නිවාස ව්යාපෘතිය) 770489441
35 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කනපතිපිල්ලෛ ක්රිශ්නතාසන් මයා   යා/69 (අංක.2 අයිස් පිළාන්ඩ්පාර, ගුරුනගර්) 776036015
36 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තුස්යන්තන් කාර්මේල් බබියෝල මිය babijo යා/70 (රාජේන්තිරා පාර, ගුරුනගර් නැගෙනහිර) 776646327
37 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෙජහන්තන් සුබසිනි   යා/71 (ඕඩකරයි පාර, ගුරුනගර්)කලාප සහකාර-යා/72 (සෙන්.ජේම්ස් පාර) 0778331145
38 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කල්යානි කන්තෛයා මෙය kalyana යා/73 (අංක.119 චැප්පල් පාර, යාපනය බටහිර) 776245529
39 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෙසුතාසන් පෝල් අමලතාසන් මයා paul යා/74 (රෝහල පාර, යාපනය) 770681535
40 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සෙල්වරාජ් ජෝනන්තන් නිරන්ජිව් මයා jonathan යා/75 (අච්චූ පාර, චුන්ඩිකුලි ) 776647974
41 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා බාස්කරන් තමිලිනි මෙය tamilini යා/76 (අංක.4 පැරණි උද්යානය පාර) 768852042
42 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා නෙකිලස් මනෝහරන් මයා   යා/77 (30/21 මරුතාඩි පාර, යාපනය) 779235789
43 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාසේන්ද්‍රම් කවිකරන් මයා kaviraj යා/78(අංක.105/1 රාසවින්තොඩ්ඩම්, යාපනය) 773294745
44 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාජනාතන් නිරෝසානං මයා NIRO යා/79 (2වැනි ලෙන් පිල්ලෛයාර් පාර) යා/80(ඔරලෝසු කුළුණ පාර) 769952499
45 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොපාලන් කුනපාලන් මයා   යා/81(අංක.78/1 මීනාච්චි අම්මන් පාර) 779523551
46 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා පංචාචැරම් වසීකරන් මයා vasi කලාප සහකාර, යා/82 (මානිපායි පාර, යාපනය) 776120395
47 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කනගරට්නසිංගම් ජෙගතීසන් මයා  jehatheesan යා/83 (සීනිවාසගම් පාර, යාපනය) 779625374
48 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අන්පරසි අන්තොනිපිල්ලෛ මෙය anparasi යා/84 (කාති අබූපක්කර් පාර, නාවන්තුරෛ) 777741376
49 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ඒඩ්වින් ජෙයකුමාර් මෙරිස්ටෙල්ලා මිය   යා/85 (සූරියවෙලිපාර, නාවන්තුරෛ) 772223981
50 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සාරංගා ජෙයචන්ද්‍රන් මෙය SARANKA යා/86 (කමාල් ලෙන්, යාපනය) 771695785
51 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා  සෙල්වරාස කුරුපරන්මයා   යා/87 (අංක.348, මුස්ලිම් විදුහල වීදිය, සෝනා වීදිය) 778695605
52 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සුබකරන් ජෙයකලා මිය subaskaran යා/88 (අරාලි මානිපායි පාර, යාපනය) 771337463

 

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

newsA

This page is under contruction

28
අගෝ2017

News - B

News & Events

28
අගෝ2017

newsA

This page is under contruction

28
අගෝ2017

News - B

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

Scroll To Top