පොලිස් ස්ථාන

අංක නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 යාපනය පොලිස් ස්ථානය ඔරලෝසු කණුව පාර 021 222 2222
2 ගුරුනගර් පොලිස් ස්ථානය බීච් වීදිය, යාපනය 021 222 2222
3 ASP යාපනය (i)   021 222 2221
4 ASP යාපනය (ii)   021 321 6934
021 321 6935
5 ASP යාපනය (iii)   021 321 0826
021 321 0827

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top