எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ் சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகளான உத்தியோகத்தர்களுக்கான கைவிசேடம் வழங்குதலும், உத்தியோகத்தர்கள் பங்குபற்றுதலுடனான பொங்கல் நிகழ்வும் மிகவும் சிறப்பாக இடம் பெற்றன.

april new year.9

april new year.12

april new year.7

Scroll To Top