தொட இல சேவை வழங்கல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரதான ஆவணங்கள் சேவைக்கான அதிகூடிய காலம் கடமை நிறைவேற்றும் பிரதான அலுவலர்
1 வதிவிடச் சான்றிதழை மேலொப்பமிடல்  தேசிய அடையாள அட்டை 03 நிமிடங்கள் உறுதிப்படுத்தும் அலுவலர்/நிர்வாக உத்தியோகத்தர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
2 மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கல்  புரணப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்  அரை மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
3 வருமானச் சான்றிதழ் வழங்கல்  பிரதேச செயலரால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  அரை மணித்தியாலம் உதவிப் பிரதேச செயலர்/பிரதேச செயலர்
4 பிறப்பு/இறப்பு/திருமணச் சான்றிதழ்கள் வழங்கல் புரணமாக நிரப்பப்பட்ட விண்ணபப்படிவம்  01 மணித்தியாலம் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்
5 கட்டாய சேமிப்பை விடுவிப்பதற்கான அனுமதி வழங்கல்  பிரத்தியேகமான விண்ணப்பப்படிவம்  05 நிமிடங்கள் உதவிப் பிரதேச செயலர்/பிரதேச செயலர்
6 உலருணவு அட்டைகள் விநியோகம்  சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  10 நிமிடங்கள் உதவிப் பிரதேச செயலர்
7 வருமானச் சான்றிதழ் வழங்கல்  விண்ணப்பப்படிவத்துடன் ஆவணங்கள்  01 மணித்தியாலம் கணக்காளர்
8 மதிப்பாய்வுச் சான்றிதழ் வழங்கல்  கிராம அலுவலரின் சிபார்சுடன் சொத்தாவணங்கள்  அரை மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
9 அனுமதியின் பின் காணி அனுமதி வழங்கல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட விண்ணப்படிவம்  01 நாள் பிரதேச செயலர்
10 இடர்காலக் கொடுப்பனவுகளுக்கான பரிந்துரை  சமூக சேவை உத்தியோகத்தரின் பரிந்துரையுடனானஅனுமதி படிவம் 01 வாரம் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
11 அன்பளிப்புக்களுக்கான அனுமதி வழங்கல் சமூக சேவை உத்தியோகத்தரின் பரிந்துரையுடனானஅனுமதி படிவம்  04 நாட்கள் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
12 சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகள் எழுத்து மூலமான ஆவணங்களுடன் கூடிய விண்ணப்பப்படிவம்  03 நாட்கள் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
13 சமூக அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்தானகொடுப்பனவுகள்  சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 01 நாள் பிரதேச செயலர்
14 மின்சாரம் பெறுவதற்கானதீர்வு பெற்றுக்கொடுத்தல் மின் வழங்கல் எதிர்ப்புகளுக்கான அழைப்புக்கடிதம் 02 வாரம் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
15 நிலம் பட்டய பத்திரம் மீதுகடன்கள் அடமானங்கள்அனுமதித்தல் நிலம் பட்டய பத்திரம் 01 நாள் பிரதேச செயலர்
16 மின் இணைப்புகளுக்கான சிபார்சு வழங்கல்  சான்றுப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் காணி உறுதியுடன்  அரை மணித்தியாலம் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் /உதவிப் பிரதேச செயலர்
17 மிருகங்களைக் கொண்டு செல்வதற்கான அனுமதி வழங்கல்  கால்நடை வைத்திய அதிகாரியால் அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  அரை மணித்தியாலம் உதவிப் பிரதேச செயலர்
18 மரத்தளபாடங்களுக்கான அனுமதி வழங்கல்  சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 02 நாள் பிரதேச செயலர்
19 முதியோர் அடையாள அட்டை வழங்கல்  பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரம் அல்லது தேசிய அடையாள அட்டை  01 நாள் உதவிப் பிரதேச செயலர்
20 அன்பளிப்புக் காணிகளின் உரிமைமாற்றம்  காணி உறுதிப்பத்திரம் மற்றும் விண்ணப்பப்படிவம்  02 வாரம் பிரதேச செயலர்
21 பரிசாக அளித்த இடத்திற்குபெயர் வைத்தல்  பொது 155 விண்ணப்பப்படிவம் சிபார்சுடன்  03 வாரம் பிரதேச செயலர்
22 காலங்கடந்த பிறப்புகளுக்கான பதிவுகள்  சான்றுப்படுத்தும் ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பப்படிவம்  04 வாரம் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்
23 பேரழிவு கடன் ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்தல்  கிராம அலுவலரின் சிபார்சுடன் விண்ணப்பப்படிவம்  02 வாரம் உதவிப் பிரதேச செயலர்
24 மரத்தளபாடங்களைக் கொண்டுசெல்வதற்கான அனுமதி வழங்கல்  விண்ணப்பப்படிவம் 04 வாரம் பிரதேச செயலர்
25 நில உரிம மாற்றம்பெயரிடுவது  அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் கிராம அலுவலர் அறிக்கை 01 நாள் பிரதேச செயலர்
26 மதுபானம் விற்பதற்கான அனுமதி வழங்கல்  மதுவரித்திணைக்களத்தால் சிபார்சு செய்யப்பட்ட அறிக்கை 02 மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
27 பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்திற்கு தேசியஅடையாள அட்டைசமர்ப்பித்தல் கிராம அலுவலரால் சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 03 நாட்கள் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் /உதவிப் பிரதேச செயலர்

News & Events

14
பிப்2020
Career Guidance

Career Guidance

The Career Guidance and Psychometrics test for...

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

11
பிப்2020
உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

J/69  றெக்கிளமேசன் மேற்கு  கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட...

10
பிப்2020
ஒருங்கிணைந்த வீதி   காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் சுண்டுக்குளி...

10
பிப்2020
   குருநகர் இடிதாங்கிக்கு  கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் கடலில் உள்ள இடிதாங்கியின் மேலதிக பாதுகாப்பிற்காக அதன்...

10
பிப்2020
சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள்   வழங்கல்

சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள் வழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய...

07
பிப்2020
பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான...

05
பிப்2020
சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ம் தேசிய...

04
பிப்2020
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர...

03
பிப்2020
 வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் கிராமத்துக்கு வீடு...

Scroll To Top