தொட இல சேவை வழங்கல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரதான ஆவணங்கள் சேவைக்கான அதிகூடிய காலம் கடமை நிறைவேற்றும் பிரதான அலுவலர்
1 வதிவிடச் சான்றிதழை மேலொப்பமிடல்  தேசிய அடையாள அட்டை 03 நிமிடங்கள் உறுதிப்படுத்தும் அலுவலர்/நிர்வாக உத்தியோகத்தர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
2 மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கல்  புரணப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்  அரை மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
3 வருமானச் சான்றிதழ் வழங்கல்  பிரதேச செயலரால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  அரை மணித்தியாலம் உதவிப் பிரதேச செயலர்/பிரதேச செயலர்
4 பிறப்பு/இறப்பு/திருமணச் சான்றிதழ்கள் வழங்கல் புரணமாக நிரப்பப்பட்ட விண்ணபப்படிவம்  01 மணித்தியாலம் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்
5 கட்டாய சேமிப்பை விடுவிப்பதற்கான அனுமதி வழங்கல்  பிரத்தியேகமான விண்ணப்பப்படிவம்  05 நிமிடங்கள் உதவிப் பிரதேச செயலர்/பிரதேச செயலர்
6 உலருணவு அட்டைகள் விநியோகம்  சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  10 நிமிடங்கள் உதவிப் பிரதேச செயலர்
7 வருமானச் சான்றிதழ் வழங்கல்  விண்ணப்பப்படிவத்துடன் ஆவணங்கள்  01 மணித்தியாலம் கணக்காளர்
8 மதிப்பாய்வுச் சான்றிதழ் வழங்கல்  கிராம அலுவலரின் சிபார்சுடன் சொத்தாவணங்கள்  அரை மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
9 அனுமதியின் பின் காணி அனுமதி வழங்கல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட விண்ணப்படிவம்  01 நாள் பிரதேச செயலர்
10 இடர்காலக் கொடுப்பனவுகளுக்கான பரிந்துரை  சமூக சேவை உத்தியோகத்தரின் பரிந்துரையுடனானஅனுமதி படிவம் 01 வாரம் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
11 அன்பளிப்புக்களுக்கான அனுமதி வழங்கல் சமூக சேவை உத்தியோகத்தரின் பரிந்துரையுடனானஅனுமதி படிவம்  04 நாட்கள் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
12 சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகள் எழுத்து மூலமான ஆவணங்களுடன் கூடிய விண்ணப்பப்படிவம்  03 நாட்கள் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
13 சமூக அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்தானகொடுப்பனவுகள்  சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 01 நாள் பிரதேச செயலர்
14 மின்சாரம் பெறுவதற்கானதீர்வு பெற்றுக்கொடுத்தல் மின் வழங்கல் எதிர்ப்புகளுக்கான அழைப்புக்கடிதம் 02 வாரம் பிரதேச செயலர்/உதவிப் பிரதேச செயலர்
15 நிலம் பட்டய பத்திரம் மீதுகடன்கள் அடமானங்கள்அனுமதித்தல் நிலம் பட்டய பத்திரம் 01 நாள் பிரதேச செயலர்
16 மின் இணைப்புகளுக்கான சிபார்சு வழங்கல்  சான்றுப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் காணி உறுதியுடன்  அரை மணித்தியாலம் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் /உதவிப் பிரதேச செயலர்
17 மிருகங்களைக் கொண்டு செல்வதற்கான அனுமதி வழங்கல்  கால்நடை வைத்திய அதிகாரியால் அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்  அரை மணித்தியாலம் உதவிப் பிரதேச செயலர்
18 மரத்தளபாடங்களுக்கான அனுமதி வழங்கல்  சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 02 நாள் பிரதேச செயலர்
19 முதியோர் அடையாள அட்டை வழங்கல்  பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரம் அல்லது தேசிய அடையாள அட்டை  01 நாள் உதவிப் பிரதேச செயலர்
20 அன்பளிப்புக் காணிகளின் உரிமைமாற்றம்  காணி உறுதிப்பத்திரம் மற்றும் விண்ணப்பப்படிவம்  02 வாரம் பிரதேச செயலர்
21 பரிசாக அளித்த இடத்திற்குபெயர் வைத்தல்  பொது 155 விண்ணப்பப்படிவம் சிபார்சுடன்  03 வாரம் பிரதேச செயலர்
22 காலங்கடந்த பிறப்புகளுக்கான பதிவுகள்  சான்றுப்படுத்தும் ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பப்படிவம்  04 வாரம் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்
23 பேரழிவு கடன் ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்தல்  கிராம அலுவலரின் சிபார்சுடன் விண்ணப்பப்படிவம்  02 வாரம் உதவிப் பிரதேச செயலர்
24 மரத்தளபாடங்களைக் கொண்டுசெல்வதற்கான அனுமதி வழங்கல்  விண்ணப்பப்படிவம் 04 வாரம் பிரதேச செயலர்
25 நில உரிம மாற்றம்பெயரிடுவது  அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் கிராம அலுவலர் அறிக்கை 01 நாள் பிரதேச செயலர்
26 மதுபானம் விற்பதற்கான அனுமதி வழங்கல்  மதுவரித்திணைக்களத்தால் சிபார்சு செய்யப்பட்ட அறிக்கை 02 மணித்தியாலம் பிரதேச செயலர்
27 பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்திற்கு தேசியஅடையாள அட்டைசமர்ப்பித்தல் கிராம அலுவலரால் சிபார்சு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் 03 நாட்கள் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் /உதவிப் பிரதேச செயலர்

News & Events

24
மே2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

24
மே2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

21
மே2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
மே2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
மே2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
மே2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
மே2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
மே2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
மே2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
மே2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
மே2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
மே2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top