අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

07
අප්‍රේ2021
 உலர் உணவு விநியோகம்

உலர் உணவு விநியோகம்

எமது பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கொரோனா நோய்த்தொற்றில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட...

01
අප්‍රේ2021
இராணுவ வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான பொதுமக்களுடனான சந்திப்பு

இராணுவ வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான பொதுமக்களுடனான சந்திப்பு

J/81,J/82,J/83 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான  இராணுவ வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான...

29
මාර්2021
முன்பள்ளி சிறுவர்களின் வியாபார சந்தை

முன்பள்ளி சிறுவர்களின் வியாபார சந்தை

J/61 நெடுங்குளம் அம்பலவாணர் முன்பள்ளி சிறுவர்களின் வியாபார சந்தை...

29
මාර්2021
 முதியோர் சங்க அங்கத்தினர் தெரிவு கூட்டம்

முதியோர் சங்க அங்கத்தினர் தெரிவு கூட்டம்

J/63 கொழும்புத்துறை மேற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவில் 2021ம்...

26
මාර්2021
சர்வதேச வனதினத்தை முன்னிட்டு கண்டல் தாவரங்களை நடும் பணி

சர்வதேச வனதினத்தை முன்னிட்டு கண்டல் தாவரங்களை நடும் பணி

சர்வதேச வனதினத்தை முன்னிட்டு வனத்துறை திணைக்களத்தின் வேலைத்திட்டத்திற்கமைய 21.03.2021அன்று...

26
මාර්2021
J/77-கலந்துரையாடல்

J/77-கலந்துரையாடல்

J/77 மருதடி பிரிவில் கிராம அலுவலர் அலுவலகம் அமைப்பதற்கு...

26
මාර්2021
வீதி வடிகால் சீரமைப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல்

வீதி வடிகால் சீரமைப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல்

J/85 நாவாந்துறை வடக்கு மேரி ஜோசேபின் வீதி வடிகால்...

15
මාර්2021
சிவாவிளையாட்டு கழகத்தின் இரத்த தானமுகாம்

சிவாவிளையாட்டு கழகத்தின் இரத்த தானமுகாம்

J/82 வண்ணார்பண்ணை கிராம அலுவலர் பிரிவில் சிவா விளையாட்டு...

15
මාර්2021
வசந்தபுரம்மாதர் கிராமஅபிவிருத்திசங்கத்தினரின் மகளிர் தினம்

வசந்தபுரம்மாதர் கிராமஅபிவிருத்திசங்கத்தினரின் மகளிர் தினம்

J/61 நெடுங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவின் வசந்தபுரம் மாதர்...

15
මාර්2021
LionsClubஇன்இலவசமருத்துவபரிசோதனைகள்

LionsClubஇன்இலவசமருத்துவபரிசோதனைகள்

J/77 மருதடி கிராம அலுவலர் பிரிவில் 13.02.2021அன்று Lions...

புத்தசாசன சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சினால் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச ஊழியர்களுக்கிடையிலான ஆக்கத்திறன் போட்டியின் விருது வழங்கும் நிகழ் வு 18.03.2021 கொழும்பு மருதானையில் உள்ள Elphinstone Theatre கலாசார அலுவல்கள் ராஜங்க அமைச்சர் விக்கிர நாயக்கர் தலைமையில் சிறப்புற நடைபெற்றது.எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்ததைச் சேர்ந்த உத்தியோகத்தர்கள் தயாரித்து வழங்கிய குறுநாடக மான தினக்கூலி நாடகத்தில் பிரதேச செயலக கணக்காளர் திரு. S.அகிலன் அவர்களுக்கு கௌரவ நடிகருக்கான (யுலி எவட்)விருதும், எமது பிரதேச செயலக சிறுவர் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் திருமதி.P.ரஜனி அவர்களுக்கு சிறந்த நெறிகையாழ்கை மற்றும் துணை நடிகருக்கான விருதும்,J/80 கிராம அலுவலர் V. ஜோன் கலிஸ்ரஸ் அவர்களுக்கு 14 ஆம் நாள் நாடகத்திற்கான அழகியல் பண்புடை, சிறந்த நாடகம் , மற்றும் பிரதியாக்கத்திற்கான முதலாவது விருதும் வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர்.மொத்தமாக நான்கு விருதுகளைப் பெற்றுக் கொண்ட தினக்கூலி நாடகக் குழுவினருக்கு எமது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

drama award 4

drama award 5

drama award 6

Scroll To Top