ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - புரேவி புயலின் பிந்திய நிலைமை.
வங்காள விரிகுடாவில் நிலைகொண்ட ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. ஏற்கனவே தெரிவித்ததன் படி இதற்கு புரேவி எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது திருகோணமலையிலிருந்து 360 கி.மீ. தென்கிழக்காக நிலைகொண்டுள்ளது.
மிக முக்கியமானது - புயலின் புதிய பாதை.....
புரேவி புயலின் தற்போதைய நிலையின்படி (01.12.2020 இரவு 10.00 மணி)அது முல்லைத்தீவுக்கும் திருகோணமலைக்கும் இடையில் கரையைக் கடக்கும் வாய்ப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. நாளை(02.12.2020) இரவு 10.00 மணியளவில் முல்லைத்தீவு நகரிலிருந்து தெற்காக சுமார் 35 கி.மீ. க்கு அண்மையாக கரையைக் கடக்கும் புயலானது வவுனியா, கிளிநொச்சி பகுதிகளூடாக மன்னாருக்கு நகர்ந்து மன்னார் ஊடாக அரபிக்கடல் நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
எனவே வடக்கு மாகாணத்தின் அனைத்து மாவட்ட மக்களும் புயல் ஒன்றை எதிர்வு கொள்வதற்காக உங்களைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
துறைசார்ந்த திணைக்களங்கள் முக்கியமாக அனர்த்த முகாமைத்துவ திணைக்களம், மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்கள், நீர்ப்பாசன திணைக்களம், மின்சார சபை, கடற்றொழில் திணைக்களம் போன்ற அனர்த்த அவசர காலத்தில் செயலாற்றக்கூடிய அனைவரும் ஒன்றிணைந்து புயலை எதிர்கொள்வதற்கான பொறிமுறைகளை வடிவமைத்து தயாராக வேண்டும்.
இதற்காக எமக்கு இன்னும் ஒரு பகல் பொழுதே உள்ளது.
ஊடகங்கள் தயவு செய்து மக்களை விழிப்பூட்ட வேண்டும். போதுமான தயார்ப்படுத்தலுடன் இதனை எதிர்கொண்டால் பாதகமான விளைவுகளை நாம் இழிவாக்கலாம்.
புரேவி புயல் தொடர்பான மேலதிக விபரங்கள் தொடர்ந்தும் இற்றைப்படுத்தப்படும்.
- நாகமுத்து பிரதீபராஜா-

 tttt

 

Scroll To Top