ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - தேசியஅனர்த்தநிவாரணசேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட J/75 சுண்டிக்குளி தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட குடும்பம் ஒன்றிற்கு இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலக தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் வழங்கப்பட்ட தறப்பாளை பிரதேச செயலர் அவர்கள் வழங்கி வைத்தார்.

SHHET

Scroll To Top