ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

J/88 புதிய சோனகதெரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் சிறுபிள்ளைகள் உடைய பெண்தலமைத்துவ குடும்பம் மற்றும் மாற்றாற்றல் உடைய 31 பயனாளிகளுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் இன்று (19.11.2020 ) வழங்கப்பட்டன.

pack

pack1

pack3

 

Scroll To Top