ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு பிரதேச செயலகர் பிரிவுகளுக்குள் இடம்பெற்ற கட்டுரைப்போட்டியில் எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகர் பிரிவில் J/76 சுண்டிக்குளி வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவில் உள்ள முதியவர் வெற்றி பெற்றமைக்காக அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது.

bbbb

 

Scroll To Top