ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යාපනය - விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு
எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் வீட்டுப் பொருளாதரம், போசணையை மேம்படுத்தி குடும்ப அலகுகளை வலுவூட்டும் தேசியவீட்டுத் திட்டச் செயற்றிட்டம் தொடர்பில் விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்று வருகின்றது.
posanai1
posanai12
posanai21
Scroll To Top