நமது பிரதேச செயலர்பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் உள்ள 100 குழந்தைகளுக்கான பால்மா பைக்கற்றுக்கள் ஹரிதாஸ் கியூடெக் நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.விநியோகம்.

dddd

 

Scroll To Top