ප්‍රාදේශිය ලේකම්
නම සාම්‍පසිවම්‍ සුතර්සන්‍  මයා
දුරකතන අංකය 212228469
773548347
0212224997 (නිවාස)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්
නම උමාකැන්තන්‍ සිවකාමි
දුරකතන අංකය 212217386
775125984
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගණකාධිකාරි
නම
දුරකතන අංකය 212225425
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම
නම සුබ්‍රමනියම් සිවකුමාරන් 
දුරකතන අංකය 212227536
779604057
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පරිපාලන නිලධාරී
නම විජයලක්ෂ්මි  බාලසුබ්‍රමණියම්
දුරකතන අංකය 212222209
778733542
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ග්‍රාම නිළධාරී හංචාපොළ
නම
දුරකතන අංකය 212217840
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පොදු තොරතුරු
දුරකතන අංකය 212217387
0212221035 (Fax)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආයතන අංශය
දුරකතන අංකය 0211904001(IP)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පරිපාලනය අංශය
දුරකතන අංකය 212217386
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගිණුම් අංශය
දුරකතන අංකය 212225425
0211904003 (IP)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සැලසුම් අංශය
දුරකතන අංකය 212227536
0211904002 (IP)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාසය
දුරකතන අංකය 213734445
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top