දිවිනැගුම කොට්ඨාශ

අංක. අභිධානය සම්පුර්ණ නම ඡායා රූප කොට්ඨාසය, කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ප්‍රාදේශිය දිවිනැගුම නිලධාරියා තියකරාජ සන්තිරකාසන් මයා chandra ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 778448379
2 දිවිනැගුම කළමනාකරු අම්බිකිපකන් පරමෙශ්වරේ paramesh 1 මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 774047281
3 දිවිනැගුම කළමනාකරු විග්නේෂ් ජෙයසොති මිය manager යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 777593737
4 දිවිනැගුම කළමනාකරු සින්නත්තම්පි පිරතීපන් මයා pratheepan යාපනය නගර බටහිර බැංකුව, සිවන්පන්නෛ පාර 773446035
5 දිවිනැගුම කළමනාකරු ජෝකෙස්වාරන් සුමස්ක මෙය sumaska මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0776325503
6 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ශාන්මුකරස දෛස්ය්රනි daisy ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0776621752
7 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා විස්වලිංගම් අනුජිජන් මයා anuju ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 773400796
8 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා නිශාන්තිනි සතාසිවම් nishanthi ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0779827849
9 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා මොහමඩ් සහිඩ් මුහමඩ් රිසත් risath ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල - යාපනය 0773051205
10 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අනත්රස කොව්ර්ය් kowry මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0775372107
11 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා පත්මනතන් ඊය්න්කරන් iynkaran මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0778666155
12 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රමෛයා පිරේමබාලා මයා pirem මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 770711295
13 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා දෙවිට්සාන් කොමත්ය්   මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0771634374
14 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තම්බිනායගම් පුල් සිවනායගම්   මහාසංගමය, සිවන්පන්නෛ පාර 0776136915
15 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අරුල්රජැහැ ස්රිජේගන්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0779905653
16 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අරුලනන්තන් ජෙයකන්ත්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 777117384
17 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අටියරතිනම් පවලමලර්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0779352621
18 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සැකය ජෙයසීලන් ජෙයමරීන jejamari යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0776323483
19 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොපලරස විජයනන්තින්ය් vijajanathi යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0778147317
20 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොනේස්වාරන් චන්තිරමති මිය chandramathy යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 711815498
21 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොප්ස්ලරට්නම් සිත්රකුමාරන් SITHRAKUMA යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0775720267
22 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රොහාන් ක්‍රිෂාන්ත්ය්   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0773455845
23 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සරෆුලනම් ෆාතිමා රිසානා මෙය rishana යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 711775111
24 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කන්තසාමි පංචාලිංකම් කම් මයා PANCHALIN යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 0778331148
25 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සතීස්කුමර් මරියකචිල්ද   යාපනය නගර නැගෙනහිර බැංකුව, චුන්ඩිකුලි පාර 770238099
26 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කන්තසම්ය් සිවජෝහන්   776253811
27 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අතියරතිනම් ජෝයිසි මෙය joi යා /61 (අංක.74/68 නෙඩුන්කුලම් පිල්ලෛයර් කෝවිලඩි) 772109879
28 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අන්රන් ජුඩ්සන් මයා   යා/62(3වැනි හරස් වීදිය, කෝළඹුතුරෛ) 770821599
29 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාජගි රතන   යා/63 0773065794
30 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සෙල්වරත්නම් සෙල්වරති මෙය selvarathi යා/64(සෙන් . ඇන්තනිස් ධීවර සමුපකාර සමිති) 778689292
31 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෝර්ච් කුලේන්ද්‍රන් විනුසියා මෙය vinusiya යා/65 ( ජන සමාජය ස්ථානය සමුද්‍රතීරය පාර) 777192467
32 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ඒ. සුන්තරබවානි මිය sundrabavani යා/66 (ඊච්චමෝඩ්ඩෛ සමාජ සේවා මධ්යස්ථානය) 779869626
33 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා විජයකුමාර් නිසාන්තන් මයා   යා/67 (74/1 පැරණි උද්යානයපාර) 777440253
34 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තිල්ලෛනායගම් තර්සාන්තන් මයා   යා/68(අංක.32 නව නිවාස ව්යාපෘතිය) 770489441
35 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කනපතිපිල්ලෛ ක්රිශ්නතාසන් මයා   යා/69 (අංක.2 අයිස් පිළාන්ඩ්පාර, ගුරුනගර්) 776036015
36 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා තුස්යන්තන් කාර්මේල් බබියෝල මිය babijo යා/70 (රාජේන්තිරා පාර, ගුරුනගර් නැගෙනහිර) 776646327
37 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෙජහන්තන් සුබසිනි   යා/71 (ඕඩකරයි පාර, ගුරුනගර්)කලාප සහකාර-යා/72 (සෙන්.ජේම්ස් පාර) 0778331145
38 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කල්යානි කන්තෛයා මෙය kalyana යා/73 (අංක.119 චැප්පල් පාර, යාපනය බටහිර) 776245529
39 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ජෙසුතාසන් පෝල් අමලතාසන් මයා paul යා/74 (රෝහල පාර, යාපනය) 770681535
40 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සෙල්වරාජ් ජෝනන්තන් නිරන්ජිව් මයා jonathan යා/75 (අච්චූ පාර, චුන්ඩිකුලි ) 776647974
41 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා බාස්කරන් තමිලිනි මෙය tamilini යා/76 (අංක.4 පැරණි උද්යානය පාර) 768852042
42 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා නෙකිලස් මනෝහරන් මයා   යා/77 (30/21 මරුතාඩි පාර, යාපනය) 779235789
43 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාසේන්ද්‍රම් කවිකරන් මයා kaviraj යා/78(අංක.105/1 රාසවින්තොඩ්ඩම්, යාපනය) 773294745
44 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා රාජනාතන් නිරෝසානං මයා NIRO යා/79 (2වැනි ලෙන් පිල්ලෛයාර් පාර) යා/80(ඔරලෝසු කුළුණ පාර) 769952499
45 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කොපාලන් කුනපාලන් මයා   යා/81(අංක.78/1 මීනාච්චි අම්මන් පාර) 779523551
46 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා පංචාචැරම් වසීකරන් මයා vasi කලාප සහකාර, යා/82 (මානිපායි පාර, යාපනය) 776120395
47 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා කනගරට්නසිංගම් ජෙගතීසන් මයා  jehatheesan යා/83 (සීනිවාසගම් පාර, යාපනය) 779625374
48 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා අන්පරසි අන්තොනිපිල්ලෛ මෙය anparasi යා/84 (කාති අබූපක්කර් පාර, නාවන්තුරෛ) 777741376
49 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා ඒඩ්වින් ජෙයකුමාර් මෙරිස්ටෙල්ලා මිය   යා/85 (සූරියවෙලිපාර, නාවන්තුරෛ) 772223981
50 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සාරංගා ජෙයචන්ද්‍රන් මෙය SARANKA යා/86 (කමාල් ලෙන්, යාපනය) 771695785
51 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා  සෙල්වරාස කුරුපරන්මයා   යා/87 (අංක.348, මුස්ලිම් විදුහල වීදිය, සෝනා වීදිය) 778695605
52 දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරියා සුබකරන් ජෙයකලා මිය subaskaran යා/88 (අරාලි මානිපායි පාර, යාපනය) 771337463

 

 

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

22
මැයි2019
யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை 8..30 மணிக்கு ...

21
මැයි2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
මැයි2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
මැයි2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
මැයි2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
මැයි2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
මැයි2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
මැයි2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
මැයි2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top