ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

අංක නම ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාසය නම ග්‍රාම නිළධාරී ඡායා රූප කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ග්‍රාම නිළධාරි පරිපාලක(වැඩ බලන) ජෝහ්න්පිලි පතිනතන් PATHYNA යාපනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 0778693574
2 J/61 නෙඩුන්කුලම්
හ.බ.සෙන්තන්  මයා
SENTHAN 20, නෙදුන්කුලම් වීදිය,යාපනය 772845199
3 J/62 කොලුඹුතුරෛ  නැගෙනහිර
හ.බ.සෙන්තන්  මයා(වැඩ බලන)
SENTHAN 32, 3 හරස් වීදිය,කොලුඹුතුරෛ 772845199
4 J/63 කොලුඹුතුරෛ බස්නාහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා(වැඩ බලන) SARWESH 5,විල්වන්තෙරු, කොලුඹුතුරෛ 772478782
5 J/64 පාසෛයුර්  නැගෙනහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා SARWESH සෙන් . ඇන්තනිස් ධීවර සමුපකාර සමිති, සමුද්‍රතීරය පාර, පාසෛයුර් 772478782
6 J/65 පාසෛයුර්  බස්නාහිර ගුනසීලන්  දාරකා  මිය THARAKA 26/3, අලුත් පාර, කොය්යාතොඩ්ඩම් 773673309
7 J/66 ඊච්චමෝඩඩෛ ශ්‍රීවෛකුන්තනාතන් රමණන් මයා ramanan කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, ඊච්චමෝඩ්ඩෛ 772814677
8 J/67 තිරුනගර් සින්නරාසා රුකුනාස් මයා RUGU 74, උයන පාර, යාපනය 777361236
9 J/68 රෙක්ලමේසන්  නැගෙනහිර රමීස් සල්ෆීර් මයා SALFEER රෙක්ලමේසන් ජන සමාජය ස්ථානය, කුරුනගර් 774438864
10 J/69 රෙක්ලමේසන්  බස්නාහිර සිවපාතම් කුරුතර්සන්මයා KURU 4, අයිස් පිළාන්ඩ්  පාර, කුරුනගර් 770556555
11 J/70  කුරුනගර් නැගෙනහිර ඵබිඅන මරිඇල්ෆොර්ද මිය BABIJANA 45, රාජේන්තිරා  පාර, යාපනය 763977912
12 J/71 කුරුනගර් බස්නාහිර සින්නරාජා රජීවන්  මයා rajeevan 07, ඕඩකරයි  වීදිය ,කුරුනගර් 777246235
13 J/72   චින්න කඩෛ මරියතාස් මෙරී  ජෙයන්ත මෙය JENTHA 47, බන්ක්ශාල්  වීදිය, යාපනය 779065752
14 J/73 යාපනය නගර  බස්නාහිර සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා GANA 32, චප්පල්  වීදිය, යාපනය 774949703
15 J/74 යාපනය නගර  නැගෙනහිර ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය(වැඩ බලන) MARITA 833, රෝහල  පාර, යාපනය 779412282
16 J/75  චුන්ඩිකුලි  දකුණ රජරඩ්නම් කජලක්ෂි මෙය KAJALUXCY 19, කුරුසෝළ්ඩ්  වීදිය, චුන්ඩිකුලි 779190342
17 J/76  චුන්ඩිකුලි උතුර රසිකලා විජයරට්නම්  මිය (වැඩ බලන) RASIKA 04, පැරණි  උද්යානය පාර, යාපනය 766474146
18 J/77  මරුතඩි ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය MARITA 30/2, මරුතාඩි පාර, යාපනය 779412282
19 J/78  අත්තියඩි ගුනපැගන් ලවරුබන් මිය LAVAN 105/10, රාසවින්තොඩ්ඩම් පාර, යාපනය 776005610
20 J/79  සිරාම්පියඩි සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා(වැඩ බලන) GANA 15/6, සිරාම්පියඩි දෙවට,යාපනය 774949703
21 J/80  පෙරිය කඩෛ චි.විජයරට්නම් ජෝන් කලිස්ටස් මයා calistas විශ්වෙස්වාරි ශාලාව, කන්නාතිඩ්ඩි පාර, යාපනය 775894709
22 J/81  කෝට්ටේ  නරසින්ගපෙරුමල් රමනපිරකාශ්  මයා RAMANAPRA WRDS මීනාච්චි අම්මන් පාර, යාපනය 774063310
23 J/82 වන්නාර්පන්නෛ ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය(වැඩ බලන) GOPIKA 412, මානිපායි  පාර, කුරුනගර් 771633281
24 J/83  කොඩ්ඩඩි ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය GOPIKA 33 සීනිවාසගම්  පාර, කෝඩ්ඩඩි 771633281
25 J/84  නාවන්තුරෛ  දකුණ
තවරාජන් මනොජන් මයා
 manojan 74, කාති  අබූපක්කර්  පාර, නාවන්තුරෛ 750423887
26 J/85  නාවන්තුරෛ  උතුර අන්ටෝන්ය් දිලෂ්සං මයා diluxsan 310, සමුද්‍රතීරය පාර, සූරියවෙලි 773080986
27 J/86  සෝනා වීදිය දකුණ රසිකලා විජයරට්නම්  මිය RASIKA 04,  කමාල්  ලෙන් , යොනා වීදිය, යාපනය. 766474146
28 J/87 සෝනා වීදිය උතුර ජෙයපාලන් සුතර්සන්  මයා SUTHARS ඉනෛයුම්  කරන්කල්  ජන සමාජය කේන්ද්රාස්ථානය, කුරුනගර් 775230419
29 J/88  නව සෝනා වීදිය පකීරතන් සෝබන අම්බික  මිය SOBANA 729, මානිපායි පාර, යාපනය 776534426

                            

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

News & Events

03
ජන2019
නිලමේහවර

නිලමේහවර

“Official Service (Nilamehewara)” President`s People Service Jaffna – 2018...

28
අගෝ2017
සංස්කෘතික උළෙල -2018

සංස්කෘතික උළෙල -2018

යාපනය ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍ කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන ...

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

26
අප්‍රේ2017

GN Office Performance

Scroll To Top