ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ

අංක නම ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාසය නම ග්‍රාම නිළධාරී ඡායා රූප කාර්යාල ලිපිනය දුරකථනය ඉලක්කම
1 ග්‍රාම නිළධාරි පරිපාලක(වැඩ බලන) ජෝහ්න්පිලි පතිනතන් PATHYNA යාපනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 0778693574
2 J/61 නෙඩුන්කුලම්
හ.බ.සෙන්තන්  මයා
SENTHAN 20, නෙදුන්කුලම් වීදිය,යාපනය 772845199
3 J/62 කොලුඹුතුරෛ  නැගෙනහිර
හ.බ.සෙන්තන්  මයා(වැඩ බලන)
SENTHAN 32, 3 හරස් වීදිය,කොලුඹුතුරෛ 772845199
4 J/63 කොලුඹුතුරෛ බස්නාහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා(වැඩ බලන) SARWESH 5,විල්වන්තෙරු, කොලුඹුතුරෛ 772478782
5 J/64 පාසෛයුර්  නැගෙනහිර අ.සර්වේස්වාරන් මයා SARWESH සෙන් . ඇන්තනිස් ධීවර සමුපකාර සමිති, සමුද්‍රතීරය පාර, පාසෛයුර් 772478782
6 J/65 පාසෛයුර්  බස්නාහිර ගුනසීලන්  දාරකා  මිය THARAKA 26/3, අලුත් පාර, කොය්යාතොඩ්ඩම් 773673309
7 J/66 ඊච්චමෝඩඩෛ ශ්‍රීවෛකුන්තනාතන් රමණන් මයා ramanan කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය, ඊච්චමෝඩ්ඩෛ 772814677
8 J/67 තිරුනගර් සින්නරාසා රුකුනාස් මයා RUGU 74, උයන පාර, යාපනය 777361236
9 J/68 රෙක්ලමේසන්  නැගෙනහිර රමීස් සල්ෆීර් මයා SALFEER රෙක්ලමේසන් ජන සමාජය ස්ථානය, කුරුනගර් 774438864
10 J/69 රෙක්ලමේසන්  බස්නාහිර සිවපාතම් කුරුතර්සන්මයා KURU 4, අයිස් පිළාන්ඩ්  පාර, කුරුනගර් 770556555
11 J/70  කුරුනගර් නැගෙනහිර ඵබිඅන මරිඇල්ෆොර්ද මිය BABIJANA 45, රාජේන්තිරා  පාර, යාපනය 763977912
12 J/71 කුරුනගර් බස්නාහිර සින්නරාජා රජීවන්  මයා rajeevan 07, ඕඩකරයි  වීදිය ,කුරුනගර් 777246235
13 J/72   චින්න කඩෛ මරියතාස් මෙරී  ජෙයන්ත මෙය JENTHA 47, බන්ක්ශාල්  වීදිය, යාපනය 779065752
14 J/73 යාපනය නගර  බස්නාහිර සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා GANA 32, චප්පල්  වීදිය, යාපනය 774949703
15 J/74 යාපනය නගර  නැගෙනහිර ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය(වැඩ බලන) MARITA 833, රෝහල  පාර, යාපනය 779412282
16 J/75  චුන්ඩිකුලි  දකුණ රජරඩ්නම් කජලක්ෂි මෙය KAJALUXCY 19, කුරුසෝළ්ඩ්  වීදිය, චුන්ඩිකුලි 779190342
17 J/76  චුන්ඩිකුලි උතුර රසිකලා විජයරට්නම්  මිය (වැඩ බලන) RASIKA 04, පැරණි  උද්යානය පාර, යාපනය 766474146
18 J/77  මරුතඩි ජූඩ් ජෙජුමුමාර් මාර්ලින් මැරිටා මිය MARITA 30/2, මරුතාඩි පාර, යාපනය 779412282
19 J/78  අත්තියඩි ගුනපැගන් ලවරුබන් මිය LAVAN 105/10, රාසවින්තොඩ්ඩම් පාර, යාපනය 776005610
20 J/79  සිරාම්පියඩි සූසෛයා ඥානසේකරම් මයා(වැඩ බලන) GANA 15/6, සිරාම්පියඩි දෙවට,යාපනය 774949703
21 J/80  පෙරිය කඩෛ චි.විජයරට්නම් ජෝන් කලිස්ටස් මයා calistas විශ්වෙස්වාරි ශාලාව, කන්නාතිඩ්ඩි පාර, යාපනය 775894709
22 J/81  කෝට්ටේ  නරසින්ගපෙරුමල් රමනපිරකාශ්  මයා RAMANAPRA WRDS මීනාච්චි අම්මන් පාර, යාපනය 774063310
23 J/82 වන්නාර්පන්නෛ ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය(වැඩ බලන) GOPIKA 412, මානිපායි  පාර, කුරුනගර් 771633281
24 J/83  කොඩ්ඩඩි ජූට්ස්මිලන් ගොබිගාශාලිනි මිය GOPIKA 33 සීනිවාසගම්  පාර, කෝඩ්ඩඩි 771633281
25 J/84  නාවන්තුරෛ  දකුණ
තවරාජන් මනොජන් මයා
 manojan 74, කාති  අබූපක්කර්  පාර, නාවන්තුරෛ 750423887
26 J/85  නාවන්තුරෛ  උතුර අන්ටෝන්ය් දිලෂ්සං මයා diluxsan 310, සමුද්‍රතීරය පාර, සූරියවෙලි 773080986
27 J/86  සෝනා වීදිය දකුණ රසිකලා විජයරට්නම්  මිය RASIKA 04,  කමාල්  ලෙන් , යොනා වීදිය, යාපනය. 766474146
28 J/87 සෝනා වීදිය උතුර ජෙයපාලන් සුතර්සන්  මයා SUTHARS ඉනෛයුම්  කරන්කල්  ජන සමාජය කේන්ද්රාස්ථානය, කුරුනගර් 775230419
29 J/88  නව සෝනා වීදිය පකීරතන් සෝබන අම්බික  මිය SOBANA 729, මානිපායි පාර, යාපනය 776534426

                            

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

22
මැයි2019
யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை 8..30 மணிக்கு ...

21
මැයි2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
මැයි2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
මැයි2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
මැයි2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
මැයි2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
මැයි2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
මැයි2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
මැයි2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top