දැක්ම 

වාහන සම්බන්ධ සේවා සැපයීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්
1.වාහන බද්ද නිකුත් කිරීම
2.වාහනවල අයිතිය පැවරීම සඳහා  පහසුකම් සැපයීම


 

News & Events

16
අප්‍රේ2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

15
අප්‍රේ2021

கோவிட் -19

Scroll To Top